Senast ändrad: 2009-03-24
Godkänd: 2009-03-24

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTHs regelverk. Utbildningens struktur Utbildningen är en påbyggnad på en examen inom teknik eller naturvetenskap. Den har följande struktur. Årskurs 1 Deltagarna i programmet läser först en helhet benämnd Core, som omfattar 27 hp. I denna introduceras basfärdigheter och grundläggande teori. I den andra helheten – Focus – väljer deltagarna ett område inom vilket de fördjupar och fokuserar sina intressen. I detta skede ges ett block på 18 hp med huvudsakligt fokus på innovationsledning. I den tredje och avslutande helheten – Project – avses programmets examensarbete, som både skall representera ett vetenskapligt slutarbete men som (helst) utförs parallellt med ett för den deltagande eget entreprenöriellt projekt. Avsikten är att deltagare skall kunna utnyttja de tre helheterna till att idéera, utveckla och avrapportera ett eget projekt som utvecklas i takt med utbildningen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan
En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:- terminsregistreras- kursregistreras- få resultat inrapporterade- få möjlighet till studiemedel från CSN

Under höstterminen år 1 väljer studenten de valbara kurserna inom programmet. . Valet genomförs på ”Mina sidor” på KTHs webbplats på samma sätt som studieanmälan.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs Regelverk.

Utlandsstudier

Studenter på programmet har ingen möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten för masterexamen med ämnesdjup finns i KTH-handboken. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. KTHs regler för examensarbeten finns I KTHs Regrelverk.

Examen

För att avlägga mastersexamen inom huvudområdet industriell ekonomi (eng. Master of Science Degree program in Entrepreneurship and Innovation Management (one year)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 60 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. KTHs lokala examensordning finns i KTHs Regelverk,