Utbildningens genomförande

Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning (TEILM), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-03-08
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTHs regelverk www.kth.se. 

Utbildningens struktur 
Utbildningen är utformad så att deltagarna inom denna skall kunna driva självstädiga projekt.Inom ramen för utbildningen kan deltagare välja olika tyngdpunktsområden, särskilt så att man kan välja mellan ett fokus på startandet av nya företag och ett fokus på innovationsledning.

Årskurs 1
Deltagarna i programmet läser först en helhet som omfattar 45 hp och som består av obligatoriska kurser om 6 eller 7,5 hp. I denna introduceras basfärdigheter och grundläggande frågor inom innovation och entreprenörskap.

Den andra helheten avser programmets examensarbete, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, som ges som en kurs. Examensarbetet ska vara ett vetenskapligt slutarbete som analyserar ett entreprenöriellt/innovations projekt.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan
En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:
- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade
- få möjlighet till studiemedel från CSN

Villkor för deltagande i undervisningen

Krav för uppflyttning från termin 1 till termin 2:
Totalt ska minst 10 högskolepoäng från termin 1 vara slutförda.

För studerande som inte uppfyller kraven för uppflyttning ska individuella studieplaner upprättas. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande termin. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa termin. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.
KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs Regelverk www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter på programmet har ingen möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk www.kth.se.
Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga magisterexamen (eng. Degree of Master (One Year) of Entrepreneurship and Innovation Management) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 60 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete, avancerad nivå, omfattande 15 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.