Senast ändrad: 2016-11-13
Godkänd: 2016-11-13

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.
Läsår, terminer, läsperioder finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utbildningens struktur
Utbildningen är en påbyggnad på en examen inom teknik eller naturvetenskap. Den har följande struktur.
Programmet består av obligatoriska kurser om tillsammans 45hp.
I dessa introduceras och fördjupas färdigheter inom innovation och entreprenörskap.
Programmet avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, om 15hp där färdigheten ytterligare fördjupas.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan och terminsregistrering
Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser

Anmälan till kurs görs via www.antagning.se alternativt www.universityadmissions.se
• 1 - 15 maj inför höstterminen
• 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studernade inte gör sin anmälan via www.antagning.se alternativt www.universityadmissions.se beaktas ansökan endast i mån av plats.
Studenten får information om hur anmälan görs från skolans utbildningskansli.

Villkor för deltagande i undervisningen

Krav för uppflyttning från termin 1 till termin 2:
Totalt ska minst 10 högskolepoäng från termin 1 vara slutförda.

Individuell studieplan
Den student som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidsstudier.

Se KTHs regelverk: www.kth.se.

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/annat universitet inom eller utom landet.
Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala. Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter på programmet har ingen möjlighet att förlägga delar av utbildningen utomlands.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för magisterexamen som är en kurs på 15 högskolepoäng som vanligen genomförs på vårterminen. För att få påbörja examensarbetet krävs att huvuddelen av studierna på magisterprogrammet är avklarade

  •  att 30 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet är avklarade.

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Examen

Ansökan om examen
Studenten måste ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på KTHs webb där ”Examensansökan” finns under rubriken ”

Villkor för magisterexamen 60 högskolepoäng
Teknologie magisterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan om 60 högskolepoäng,

  •  minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 högskolepoäng (inkl. 15 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science ( 60 credits)
Teknologie Magisterexamen

Hänvising till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grund och avancerad nivå, lokal examensordning
www.kth.se