Senast ändrad: 2015-01-23
Godkänd: 2015-01-23

Utbildningens upplägg

Läsåret börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på två terminer, en på hösten och en på våren. Var och en av terminerna har två läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter maj och en i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. 

Programmet är uppbyggt av ett block med obligatoriska kurser, tre olika block med villkorligt valfria kurser, helt valfria kurser samt ett examensarbete. Mer information om kursblocken återfinns i bilaga 1.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Alla kurser ligger på en skala från A till F. A och E är godkända betyg, med A som högsta betyg.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering och kursanmälan

Studenten ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn”, KTHs hemsida, under en begränsad period. Terminsregistrering innebär att studenten är aktiv och möjliggör resultatregistrering.

Kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj om inte annat sägs.

Villkor för uppflyttning till nästa nivå.

För att bli registrerad till valbara kurser som ges under termin 3, krävs att du har slutfört kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Examensarbetet kan förläggas utomlands förutsatt att studenten har en handledare inom KTH och en på mottagande institution, samt att arbetet följer KTHs regelverk gällande examensarbete.

Examensarbete

Syftet med examensarbetet är att utveckla studentens förmåga att självständigt genomföra och rapportera en arbetsinsats inom området elkraftteknik.

Examensarbetet motsvarar 30 hp, eller omkring en termins heltidsstudier. Det kan genomföras antigen på KTH eller i industrin. Projektet sammanfattas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett seminarium. Projektarbetet kan inledas om

·  studenten har en överenskommelse med en av delaktiga examinatorer i programmet,

·  studenten har erhållit 60 hp minst 24 hp av dessa är från genomförda vilkorligt valfria kurser "grundläggande kurser i     elkraftteknik" samt minst 15 hp genomförda vilkorligt valfria kurser "fördjupande kurser i elkraftteknik"

·  studenten fullgjort de kurser som är relevanta för projektet.

Den studerande kan hittat ett lämpligt examensarbete enligt följande:

·  via avdelningarnas webbsidor där läggs ut lediga projekt,

·  studenten kan ta kontakt med företag och myndigheter inom området elektriska energisystem,

·  studenten formulerar ett eget projekt.

I de två senare alternativen är det viktigt att komma ihåg att projektet måste godkännas av en examinator. Endast projekt där studenten tillämpar relevanta kunskaper inom området elkraftteknik kan komma ifråga.

Examen

Studenter som har avslutat en tvåårig masterutbildning (120 hp) kommer att tilldelas en "Teknologie masterexamen", översatt till engelska som "Master of Science (120 credits)."

För att avlägga ovanstående masterexamen skall studenten erhålla 120 hp och uppfylla följande examensfordringar:

- "Grundläggande kurser i elkraftteknik" motsvarande minst 24 hp har slutförts,

- "Fördjupande kurser i elkraftteknik"motsvarande minst 22,5 hp har slutförts, 

- "Projektkurser i elkraftteknik" motsvarande exakt 9 hp har slutförts,

- "Kompletterande kurser i elkraftteknik" motsvarande exakt 10,5 hp har slutförts, och

- examensarbetet (30 hp) har slutförts.