Senast ändrad: 2016-10-21
Godkänd: 2017-01-10

Materprogrammet i elkraftteknik omfattar kurser inom elkraftteknik samt system och komponenter där elektricitet huvudsakligen används för att överföra energi. Programmet handlar om förståelse, modellering och analys av ett brett spektrum av ämnen relaterade till konstruktion, drift och styrning av enskilda komponenter i elkraftsystem samt elkraftsystemet i sin helhet. Programmet förbereder studenterna inför en möjlig karriär inom industrin men även en akademisk forskarkarriär.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom elkraftteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom ett av de ovannämnda ämnesområdena samt fördjupad insikt i aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor.
  • Visa fördjupad metodkunskap inom elkraftteknik.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen skall studenten:

  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt därtill att kunna utvärdera detta arbete,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings‐ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:                                          

  • visa förmåga att inom elkraftteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings‐ och utvecklingsarbete,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och 
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling