Utbildningens genomförande

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-09-19
Godkänd: 2019-09-19

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i två terminer med vardera två läsperioder (fyra läsperioder totalt över året). Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. För detaljerad läsårsindelning se KTH:s studentwebb.

Utbildningen omfattar 2 års heltidstudier (120 hp), varav ett halvårs examensarbete (30 hp).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg också för examensarbetet.

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder översätts inte betyg från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se. Vid icke-deltagande på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras:

·    1 - 15 maj inför höstterminen

·    1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen kan en student under vissa förutsättningar, och efter godkännande av programansvarig, få kurser från tidigare utbildning tillgodoräknad. Programansvarig för masterprogrammet i elkraftteknik fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Kurser som ingått i tidigare examen kan ej tillgodoräknas. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutas av examinator. Se KTH:s regelverk på intranätet för mer information.

Utlandsstudier

Utbytesstudier erbjuds via ett antal avtal mellan KTH och andra universitet. Examensarbetet kan utföras utomlands, förutsatt att studenten har en handledare och examinator på KTH och en handledare på mottagande institution eller företag, samt att arbetet uppfyller programmets regler för examensarbeten.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete samt betygssättning av examensarbete finns beskrivet i KTHs regelverk.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen. Examensarbetet utförs individuellt och skall vara inom ett område motsvarande kurserna som studenten har läst. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av en examinator inom någon av programmets inriktningar samt av programansvarig.

Examensarbetet betygssätts enligt skalan P/F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder.

Examen

Studenter som har avslutat det tvååriga masterprogrammet i elkraftteknik (120 hp) kan ansöka om en "Teknologie masterexamen", med engelsk översättning "Degree of Master of Science (120 credits)."

För masterexamen inom elkraftteknik ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

  • "Grundläggande kurser i elkraftteknik" motsvarande minst 24 hp

  • "Fördjupande kurser i elkraftteknik“ motsvarande minst 22,5 hp

  • "Projektkurser i elkraftteknik" motsvarande minst 7,5 hp

  • "Teknikkomplementära kurser " motsvarande minst 4,5 hp

  •  Godkänt examensarbetet (30 hp).

Ansökan om examen görs via den ”Personliga menyn” på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning finns i sin helhet i KTH:s regelverk som hittas på intranätet. Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.