Utbildningens genomförande

Masterprogram, elkraftteknik (TELPM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-05-11
Godkänd: 2020-05-11

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningen omfattar 2 års heltidstudier (120 hp), varav ett halvårs examensarbete (30 hp).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen. Examensarbetet utförs individuellt och skall vara inom ett område motsvarande kurserna som studenten har läst. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av en examinator inom någon av programmets inriktningar samt av programansvarig.

Examen

Studenter som har avslutat det tvååriga masterprogrammet i elkraftteknik (120 hp) kan ansöka om en Teknologie masterexamen.

För masterexamen inom elkraftteknik ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

  • Grundläggande kurser i elkraftteknik motsvarande minst 24 hp

  • Fördjupande kurser i elkraftteknik motsvarande minst 22,5 hp

  • Projektkurser i elkraftteknik motsvarande minst 7,5 hp

  • Teknikkomplementära kurser motsvarande minst 4,5 hp

  • Godkänt examensarbetet (30 hp)

Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.