Senast ändrad: 2015-03-24
Godkänd: 2015-03-24

Utbildningens upplägg

Programmets fem inledande kurser ges två gånger under tre års intervall. Deltagaren kan genomföra de inledande kurserna i den takt den önskar. Den deltagare som uppfyller grundläggande och särskildbehörighetskraven samt har fullgjort dessa fem kurser erbjuds att ansöka om antagning tillprogrammet. Den deltagare som antas till programmet blir samtidigt antagen till kursen i forskningsmetodik. Efter en fullgjord kurs i forskningsmetodik sker antagning till examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

En kurs i forskningsmetodik ingår samt ett avslutande examensarbete.

En kurs består av en rad föreläsningar kombinerat med ett projekt och/eller en uppsättning övningar där några resulterar i uppsatser, projektrapporter eller muntliga presentationer.

De fem inledande kurserna är villkorligt valfria, och upp till 15 hp får, efter samråd med programansvarig, läsas som uppdragsutbildningskurser vid annat universitet.

De två avslutande kurserna AI275U, Forskningsmetodik och AI276U, Examensarbete är obligatoriska.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Uppdragsgivaren (kursdeltagarens arbetsgivare) utser deltagare och betalar kursavgiften enligt särskilt avtal.
Kursdeltagaren anmäler sig till respektive kurs via anmälningsblankett för uppdragsutbildning. För att bli inskriven på programmet måste deltagaren ha slutfört programmets fem inledande kurser och dessutom uppfylla grundläggande och särskild behörighetskraven. När deltagaren anmäler sig till kurs i forskningsmetodik kontrolleras att ovanstående kriterier är uppfyllda och därefter sker antagning till program samt registrering på kurs.

Tillgodoräknanden

Deltagarna har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Ansökan kan lämnas in i samband med ansökning till programmet.

Utlandsstudier

Utbildningen är av typen uppdragsutbildning därför är inget studentutbyte planerat. Dock kan utbildningen ges både nationellt och internationellt.

Examensarbete

Examensarbete på 15 hp är den sista kursen i programmet vilket omfattar 10 veckors heltidsstudier.

Information om betygsskala på examensarbete finns i kursplanen.  

för att få påbörja examensarbetet krävs att minst 22,5 hp inom de på programmet villkorligt valfria kurser och ytterligare 15 hp från annan högskola inom relevant ämnesområde eller ytterligare 15hp inom programmets villkorligt valfria kurser samt den obligatoriska kursen i forskningsmetodik slutförts.

Val av examensarbete görs i samråd med ansvarig lärare för kursen i forskningsmetodik.

Examen

Benämning på examen: Teknologie magisterexamen.

Magisterexamen uppnås efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studenrande uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 60 högskolepoäng varav minst 22,5 högskolepoäng består av de på programmet villkorligt valfria kurser samt de obligatoriska kurserna i Vetenskapsteori och forskningsmetodik (7,5hp) och examensarbete (15hp).