Senast ändrad: 2015-03-24
Godkänd: 2015-03-24

- Att utbilda för ledande positioner inom fastighetsområdet, särskilt inom fastighetsutveckling, fastighetsvärdering och fastighetsfinansiering.

Kunskap och förståelse

Under utbildningen ska deltagaren:

· utveckla och fördjupa sina praktiska kunskaper från fastighetsbranschen

· med hjälp av relevanta teorier, modeller och analysmetoder få en ökad förståelse för densamma

· få konkreta verktyg för bland annat analyser och prognoser

Färdigheter och förmågor

För magisterexamen skall deltagaren

· visa förmåga att integrera kunskap, och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar som prognosmodeller, marknads- och finansieringsanalyser samt investerings- och värdebedömningar, även med begränsad information,

· visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar relevanta för fastighetsbranschen samt att planera, och med adekvata metoder genomföra, kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

· visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

· visa sådan färdighet som fordras för att delta i fastighetsföretagens utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen ska deltagaren:

· visa förmåga att göra fastighetsekonomiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

· visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors roll för hur den används

· visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling