Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI2102 Marknadsanalys och fastighetsutveckling 7,5 hp Avancerad nivå
AI2152 Kvantitativa metoder tillämpade på fastigheter och byggnader 7,5 hp Avancerad nivå
AI2810 Projektkommunikation 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI2135 Finansiell Ekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
AI2144 Företagsfinansiering 7,5 hp Avancerad nivå
AI2154 Avancerad fastighetsvärdering och analys 7,5 hp Avancerad nivå
AI2155 Stadsbyggnadsekonomi 7,5 hp Avancerad nivå
AI2156 Kontraktsteori med tillämpningar på fastighetsförvaltning 7,5 hp Avancerad nivå
AI2507 Fastighetsbildningsrätt 7,5 hp Avancerad nivå
AI2508 Markåtkomst och ersättning 7,5 hp Avancerad nivå
AI2511 Plangenomförande 7,5 hp Avancerad nivå
AI2517 Markexploatering 7,5 hp Avancerad nivå
AI2805 Byggandets information och logistik 7,5 hp Avancerad nivå
AI2808 Projektutveckling och arkitektoniska koncept 7,5 hp Avancerad nivå
AI2809 Ledning av byggprojekt 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Programmet innehållerett antal föreslagna kurssekvenser som erbjuder progression inom olika profiler inom utbildningen med inriktning mot byggprojektledning, fastighetsekonomi eller fastighetsjuridik.

Dessa kurser har svenska som undervisningsspråk:

AI2507 Fastighetsbildningsrätt

AI2508 Markåtkomst och ersättning

AI2517 Markexploatering

AI2511 Plangenomförande

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AI2150 Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

These courses are given in Swedish:

AI2518- Infrastruktur- ansvar och finansiering

AI2519- Hyres-, bostads- och arrenderätt

AI2505- Rättsekonomi för markanvändning

AI252X- Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik