Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-12

Utöver det som specificerats i högskoleförordningen för en tekniska kandidatexamen skall studenterna på programmet uppnå följande mål:

Kunskap och förståelse

  • Erhålla en bred grund inom främst informationsteknik, matematik, juridik och ekonomi för att kunna arbeta inom fastighets- och den finansiella sektorn.

Färdigheter och förmågor

  • Visa god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med omgivningen.
  • Ha förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom området.
  • Visa god förmåga att självständigt, och i en grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kandidatprogrammet i Fatighet och finans skall ge studenterna: 

  • insikt i den finansiella sektorns roll i samhällsbyggandet, hur den finansiella sektorn i samverkan med bygg- och fastighetssektorerna kan medverka till att långsiktigt bygga ett hållbart samhälle.
  • insikt i kundperspektivets betydelse för såväl bank- som fastighetssektorerna.
  • insikt i rättssystemet som legal infrastruktur för det finansiella systemet och fastighetssektorn.
  • förutsättningar för att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och estetiska aspekter.
  • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

 Fullständig information om examenskrav för kandidatexamen finns i KTHs lokala examensordning, http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/19/1x.html