Senast ändrad: 2013-03-05
Godkänd: 2013-03-05

Utbildningens upplägg

Läsåret för grundutbildning på KTH är 40 veckor fördelat på fyra perioder. Läsperioderna har vardera ungefär sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod.  

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben samt KTH-handboken. http://www.kth.se/student/schema/1.1007

Utbildningsplanen för kandidatprogrammet i fastighet och finans består av de obligatoriska kurserna i årskurs 1-3, samt de villkorligt valfria kurserna i årskurs 3. Utbildningen avslutas under vårterminen i årskurs 3 med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 veckor).  

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Årskurs 1Programmet börjar med en valfri kurs under mottagningsperioden, ”Introduktion till fastighet och finans 1,5 hp”, som innehåller studiebesök, datorintroduktion och en repetition av den matematik som studenterna läst på gymnasiet. Under hösten läser studenterna ett par grundläggande kurser inom ämnesområdet, kompletterat med kurser som ger viktiga baskunskaper, såsom matematik. Vårterminens kurser innehåller bland annat juridik och statistik, kunskaper som byggs på i senare årskurser.  

Årskurs 2Höstens kurser i årskurs två innehåller flera moment som berör skärningspunkten mellan ekonomi och fastigheter. Kursen ”Investment Analysis” består bland annat av grundläggande investeringsbedömningar och värderingar, relaterade till fastigheter. Under vårterminen kommer studenterna att läsa fördjupade kurser i juridik, som har betydelse både för fastigheter och för finanssektorn. Kursen ”Finansiell  analys och rapportering ” ger studenterna verktyg som behövs för senare kurser på programmet, exempelvis ”Kreditbedömning” och ”Fastighetsvärdering”.  

Årskurs 3 Höstens kurser på programmet är de sista som är obligatoriska för studenterna. Marknadsföring i fastighet och finans, och ledarskap är viktiga områden under hösten, liksom ytterligare fördjupade studier kring beskattning och kredit- och obeståndsrätt.

Under våren har studenterna möjlighet att välja fördjupning inom något av områdena fastighet eller finans. För de studenter som är intresserade av en fördjupning inom finans rekommenderar vi att man läser kurserna ”Kapitalmarknader och finansiella instrument” samt ”Kreditbedömning”. I dessa två kurser får studenterna kunskaper om hur banker och andra finansiella aktörer bedömer projekt och företag utifrån olika typer av risker och avkastning. Fördjupningen avslutas med ett examensarbete inom finans. Fördjupningen inom fastighet består av kurserna ”Fastighetsvärdering” och ”Tillämpad avtalsrätt”. Studenterna får i dessa kurser lära sig värdera olika typer av fastigheter, samt en ytterligare fördjupning inom relevant affärsjuridik. Efter kurserna skriver studenterna ett examensarbete inom fastighet. 

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och terminsregistrering

Inför varje termin (1-15 maj respektive 1-15 november) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan via KTHs webb på Mina sidor.  

Val av kurser

Inför varje termin (1-15 maj respektive 1-15 november) ska den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan via KTHs webb på Mina sidor.

Den studerande är skyldig att ansöka till de villkorligt valfria kurser hon/han önskar följa under vårterminen i årskurs 3. Ansökan skall lämnas till Studievägledare, kansli ABE senast den 15 november och görs i webb-formulär på Mina sidor. Ansökan som lämnas in efter sista ansökningsdatum beaktas endast i mån av plats.

Studenten skall i början av varje kurs registrera sig på kursen. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till berörd skola/institution.

Villkor för uppflyttning

Följande uppflyttningskrav gäller för att få delta i undervisningen. För studier i årskurs 2:

  • Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 ska vara avklarade t o m augustiperioden.

För studier i årskurs 3:

  • Minst 90 högskolepoäng ur åk 1 och 2 ska vara avklarade t o m augustiperioden.

Studenter som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav skall i samråd med studievägledningen upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Anmälan om studieuppehåll görs på blankett som lämnas till studievägledningen, Kansli ABE, som behandlar den. När den studerande avser att återuppta studierna är den studerande skyldig att göra en ny studieanmälan.

Tillgodoräknanden

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.  

Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige skall normalt godtas av KTH.  Även examensarbete kan tillgodoräknas. KTH anser det dock lämpligt att examensarbetet utförs vid KTH (inom en skola eller på ett företag med handledare och examinator  från KTH). Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandet skall lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.  

För att tillgodoräknandet skall kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att hon/han examinerats i kurs (motsv) med minst godkänt resultat. Studieprestationen betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.  KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/13/3.html.

Utlandsstudier

Kandidatutbildningen i Fastighet och Finans har för närvarande inget fast utbyte med utländska universitet. Student som har för avsikt att läsa en eller flera terminer på ett utländskt universitet bör innan denne åker förvissa sig om att de kurser som denne läser kan tillgodoräknas på programmet. Lämpligen bör en diskussion med studievägledning och programansvariga genomföras innan utbytet.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete som motsvarar en kurs om 15 högskolepoäng. Detta innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. För examensarbetet gäller speciella regler:  

  • Huvuddelen av studierna, minst 120 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.
  • Examensarbetet får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator och anmälts på särskild blankett. Examinator svarar för att den studerande har tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
  • Handledare utses av examinator.
  • Examensarbetet betygsätts A-F.

 För mer information kring examensarbete se KTH-handboken.http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/3.html

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng

Teknologie kandidatexamen inom Fastighet och finans erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 180 högskolepoäng, varav  

  • matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng.
  • minst 90 högskolepoäng (inklusive examensarbete 15 högskolepoäng) med successiv fördjupning inom huvudområdet.

 För att avlägga teknologie kandidatexamen i Fastighet och finans (engelska: Bachelor of Science in Real Estate and Finance) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Examen benämns ”Teknologie kandidatexamen” i examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.För mer information kring examen se KTH-handboken.http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/19/1.html