Utbildningens mål

Masterprogram, fordonsteknik (TFORM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-10-30
Godkänd: 2017-10-30

Fordonsteknik är ett brett ämne inom ingenjörsvetenskapen som drivs av en ständigt ökande mobilitet i världen. Transportsektorn står dock inför utmaningen att minimera den miljöpåverkan som transporterna orsakar. Nya tekniska lösningar behövs i framtiden för att skapa förutsättningar för miljömässigt hållbara väg- och järnvägstransporter.

Målsättningen med programmet är att utbilda ingenjörer för en global industri, myndigheter och forskningsinstitut som är verksamma inom området. Programmet ges genom ett samarbete mellan flera av KTHs institutioner, som bidrar med ledande kompetens inom sina respektive forskningsområden. Institutionen för Farkost och flyg koordinerar programmet och ger ungefär hälften av kurserna.

Kunskap och förståelse

En person med en masterexamen i fordonsteknik ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och ha:

 • fördjupad kunskap och förståelse inom det valda teknikområdet och bevisad erfarenhet.
 • fördjupad metodkunskap, inklusive möjligheten att tillämpa teoretisk kunskap på tekniska problem.
 • samt en fördjupad insikt inom aktuell forskning och utveckling.

Färdigheter och förmågor

En person med masterexamen i fordonsteknik kommer att ha:

 • förmåga att med en helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa problem.
 • förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar.
 • förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar och utvärdera detta arbete.
 • den färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen.
 • förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • förmåga att både i nationella och internationella grupper, muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En person med masterexamen i fordonsteknik:

 • har en förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visar insikt gällande möjligheter och begränsningar för teknikvetenskap och dess roll i samhället.
 • kan identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och tar ansvar för att hålla sin individuella kunskap aktuell.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.