Senast ändrad: 2012-03-13
Godkänd: 2012-03-13

Syftet med programmet är främst att utbilda civilingenjörer och masterstudenter för att vara yrkesverksamma nationellt och internationellt inom rollerna interaktionsdesigner (övergripande ansvar för utvecklingsprojekt med fokus på design, konkret designarbete som även inkluderar användarcentrerad design och beställarkompetens samt designkritik), multimodala interaktionstekniker och visualiseringstekniker. För dessa roller ska studenterna kunna skapa och utvärdera visuella, akustiska och haptiska gränssnitt. De ska behärska tekniker både för att inhämta olika typer av visuell, akustisk och haptisk information från en användare och för att presentera sådan information för användaren. Både utveckling och utvärdering ska baseras på solida teoretiska grunder vad gäller mänsklig perception, kommunikation, medierad kommunikation och människa-datorinteraktion för att främja effektiva, användbara och intuitiva gränssnitt. Studenterna ska kunna använda sina kunskaper för olika tillämpningar inom interaktion, kommunikation och visualisering i vid mening.

Kunskap och förståelse

Utbildningen har som mål att ge den studerande

  • kunskaper om människans kognition och perception, om designprocesser och om tekniker och forskning inom multimodala gränssnitt,
  • teorier och metoder för att kunna analysera och förstå en specifik situation och en specifik grupp av användare. Speciellt ska programmet ge kunskaper om hur man möter olika krav på användargränssnitt för olika typer av tillämpningar och användare. Programmet innehåller allt från kunskap om människans kognition och perception, om designprocesser till tekniker och forskning inom multimodala gränssnitt.

Färdigheter och förmågor

Utbildningen har som mål att ge den studerande

  • förmåga att arbeta som konsult, egen företagare, anställd inom större företag eller myndighet som har egna grupper av anställda interaktionsdesigner och/eller användbarhetsexperter,
  • förmåga att självständigt initiera användarcentrerade designprojekt, analysera specifika användningssituationer samt ge rekommendationer för innovativ design och/eller re-design.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen har målet att den studerande ska

  • kunna värdera kvaliteten av vetenskapliga studier och visa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga och ovetenskapliga texter,
  • genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär,
  • följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.