Utbildningens genomförande

Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-11-22
Godkänd: 2016-11-22

Utbildningens upplägg

Det akademiska året omfattar 40 veckor, fördelade över vår- och höstterminen som var och en består av två perioder. Mer information finns på http://www.kth.se/student/schema

Den första terminen börjar med den obligatoriska kursen AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling, som behandlar dagens arbete med hållbar stadsplanering och Stockholm som ett studieobjekt för samhällsplanering och stadsutformning. I andra perioden ingår ett antal kurser som behandlar centrala kunskaper i profilerna. Den andra och tredje terminen omfattar kurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter inför examensarbetet och yrkeskarriären.  Profilen planering och design (UPD) innehåller en serie av studios där studenterna tränar sina färdigheter i stadsutformning. Profilen stadsplanering (URP) fokuserar på analys, formulering och genomförande av utvecklingsstrategier för städer och regioner. Även profilen miljö och planering (EP) innehåller kurser som inriktar sig på analys, formulering och genomförande av utvecklingsstrategier, men fokus ligger på miljöfrågor och framtagning av planer, policyn, scenarier och konsekvensbedömningar. Tredje terminen innehåller ett interdisciplinärt projekt där studenterna tillämpar kunskaper och färdigheter som har förvärvats inom programmet. Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete där studenter fördjuper sig i en avgränsad frågeställning.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering.

Inför termin 1 terminsregistreras programstudenter automatiskt i samband med inskrivningen vid terminsstart.

Inför termin 2-4 görs terminsregistreringen av studenterna själva i Personliga menyn på webben. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Kursanmälan görs av alla programstudenter på www.antagning.se. Efter anmälan ska studenter registrera sig inom en vecka efter kursstarten. Om studenten väljer av att avbryta kursen ska kursansvarig informeras om detta. 

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30hp och ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett problem med stöd av en handledare som kan vara praktiker eller forskare. Programmet erbjuder examensarbeten inom tre olika ämnesområden: stadsplanering och design, urban och regional planering samt miljöstrategisk analys. Om en student vill göra ett examensarbete inom ett annat ämnesområde, ska hon/han ansöka om kursbyte.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

För masterexamen ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl. 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Vidare får:

  • kurser i ett annat teknikområde (grund- eller avancerad nivå) ingå i mastersexamen till ett maximum av 15 hp valfria kurser ingå i masterexamen till ett maximum av 15 hp

Ifall masterprogrammet ingå i en civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad eller energi och miljö, ställs ytterligare krav för att få ut en civilingenjörsexamen i enlighet med utbildningsplanen för respektive program, bl a minst 45 hp från kurser inom matematiska-naturvetenskapliga ämnen.

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.