Senast ändrad: 2020-12-08
Godkänd: 2020-12-08

Utbildningens upplägg

Det akademiska året omfattar 40 veckor, fördelade över vår- och höstterminen som var och en består av två perioder. Mer information finns på http://www.kth.se/student/schema

Den första terminen börjar med den obligatoriska kursen AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling, som behandlar dagens arbete med hållbar stadsplanering och Stockholm som ett studieobjekt för samhällsplanering och stadsutformning. I andra perioden ingår ett antal kurser som behandlar centrala kunskaper i profilerna. Den andra och tredje terminen omfattar kurser som ger studenterna kunskaper och färdigheter inför examensarbetet och yrkeskarriären.  Profilen planering och design (UPD) innehåller en serie av studios där studenterna tränar sina färdigheter i stadsutformning. Profilen stadsplanering (URP) fokuserar på analys, formulering och genomförande av utvecklingsstrategier för städer och regioner. Även profilen miljö och planering (EP) innehåller kurser som inriktar sig på analys, formulering och genomförande av utvecklingsstrategier, men fokus ligger på miljöfrågor och framtagning av planer, policyn, scenarier och konsekvensbedömningar. Tredje terminen innehåller ett interdisciplinärt projekt där studenterna tillämpar kunskaper och färdigheter som har förvärvats inom programmet. Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete där studenter fördjuper sig i en avgränsad frågeställning.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. Examinator ansvarar för att se till att särskild behörighet är kontrollerad.

Examensarbetet omfattar 30hp och ger studenten möjlighet att fördjupa sig i ett problem med stöd av en handledare som kan vara företagsrepresentant eller forskare. Programmet erbjuder examensarbeten inom tre olika ämnesområden: stadsplanering och design, urban och regional planering samt miljöstrategisk analys. Om en student vill göra ett examensarbete inom ett annat ämnesområde, måste det godkännas av grundutbildningsansvarig.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

Titel: Teknologie masterexamen inom huvudområdet samhällsbyggnad, 120 högskolepoäng

eller Teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur, 120 högskolepoäng

  • För båda masterexamen ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav högst 30 högskolepoäng helt valfria kurser.

För en Teknologie masterexamen inom huvudområdet samhällsbyggnad, 120 högskolepoäng,
krävs minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå varav 60 hp inom programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser, inklusive 30 hp examensarbete inom huvudområdet samhällsbyggnad.

För en Teknologie masterexamen inom huvudområdet arkitektur, 120 högskolepoäng,
krävs minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå varav 60 hp inom programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser, inklusive 30 hp examensarbete inom huvudområdet arkitektur.

Ifall masterprogrammet ingå i en civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad eller energi och miljö, ställs ytterligare krav för att få ut en civilingenjörsexamen i enlighet med utbildningsplanen för respektive program, bl.a. minst 45 hp från kurser inom matematiska-naturvetenskapliga ämnen.

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.