Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Behörighetskraven för det nordiska mastersprogrammet hållbar stadsutveckling varierar mellan spåren, vilket beror på antagningskraven för de partneruniversitet som deltar i respektive spår. Studenterna som ansöker till KTH för antagning till Urban och regional transformation (UR Trans) kan antingen fortsätta sina studier i årskurs 2 på Aalto universitet eller DTU. Studenter som vill läsa Transformation av urbana strukturer (TRUST) ska ansöka till NTNU.

Studenter som påbörjar sina studier på KTH och sedan fortsätter på Aalto Universitet ska ha en examen på grundnivå inom arkitektur som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.  

Studenter som påbörjar sina studier på KTH och sedan fortsätter på DTU ska ha en examen på grundnivå inom teknikområdet samhällsbyggnad eller annat område med relevans för programmet, som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Dessutom ska studenten ha slutfört kurser inom:

a. Operationsanalys, produktionsstyrning och ekonomi

b. Samhällsplanering, projektmanagement och ledarskap

Studenter ska ha slutfört purser på sammanlagt 15 hp i ovan nämnda ämnesområden, varav minst 5 hp inom ämnesområdet (a) och minst 5 hp inom ämnesområdet (b). Studenter med en högskoleexamen eller motsvarande ska dessutom ha slutfört kurser inom linjär algebra (minst 5hp) och en- och flervariabelanalys samt statistik (5 hp).

För särskild behörighet krävs även kunskaper i engelska som motsvarar:

  • Engelska B/6
  • TOEFL: pappersbaserad (PBT) resultat minst 580 (skriftliga delen betyg 4,5) eller internet baserad (iBT) resultat minst 92 (skriftliga delen betyg 22)
  • IELTS: resultat minst 6,5 och inget avsnitt lägre än 5,5 (endast IELTS Academic Training accepteras)

Andra sätt att styrka kunskapskrav i engelska språket finns på: http://www.kth.se/en/studies/master/kth/admission

Sökande som vid ansökningstillfället saknar examen på grundnivå eller yrkesexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen kan beviljas villkorlig behörighet. Villkorlig behörighet kan beviljas om ovanstående fordringar av examen bedöms vara uppfyllda senast vid registrering av sökt program. Intyg från universitet/högskola, som styrker att pågående utbildning kommer att leda till en behörighetsgivande examen, måste bifogas anmälan.

Då antalet behöriga sökande överstiger antalet platser sker ett urval baserat på akademiska meriter, motivationsbrev och portfolio (gäller endast studenter med arkitekturexamen). Meritvärderingen görs i skala 1-75.