Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Utbildningens upplägg

Då programmet är ett dubbeldiplomprogram, ska studenten har fullföljd kurser motsvarande minst 60 hp på KTH och minst 60 hp på partneruniversitetet. Studenter som antas till det nordiska mastersprogrammet hållbar stadsutveckling på KTH, läser första året (60 hp) på KTH inom spåret Urban och Regional Transformation (UR Trans) och fortsätter sedan på DTU eller Aalto Universitet för att slutföra andra året motsvarande 60 hp. Studenter som antas till spåret Transformation av urbana strukturer (TRUST), läser första året (60 hp) på NTNU i Trondheim för att sedan slutföra andra året (60 hp) på KTH eller DTU. Andra läsåret innefattar även examensarbetet på motsvarande 30 hp.

I första året i Urban och Regional Transformation (UR Trans) spåret på KTH, behandlas aspekter som styr urbana och regionala förändringsprocesser, t ex städernas roll i regionala sammanhang, förutsättningar för stads- och infrastrukturutveckling samt ekonomiska faktorer som främjar eller fördröjer förändringsprocesser. Hållbar utveckling är en central fråga under hela studietiden och studenterna kommer att arbeta med hållbarhetsmålen som ska omsättas till policyn, planer och åtgärder. Kurserna innehåller en betydande del studio- och projektarbete som syftar till att träna praktiska färdigheter och skapa en insikt i planeringspraxis. Programmet innehåller även ett flertal teoretiska och metodologiska kurser som stärker studenternas analytiska förmåga och förbereder de för yrkeslivet genom att förse de med koncept och begrepp för att förstå planeringens sammanhang.

I andra året fördjupas kunskaperna. På DTU används kunskaperna om urbana och regionala strategier till att utveckla strategier på lokal nivå. Vidare ingår olika kurser som fokuserar på olika aspekter av projektmanagement som skapar en länk mellan planering och genomförande. På Aalto universitet fortsätter studenterna att utveckla sina färdigheter inom olika områden, framförallt i att ta fram kreativa och interdisciplinära åtgärder på regional nivå. Kurserna behandlar centrala aspekter av regional utveckling inom studios och kurser från de olika skolorna på universitetet, i första hand i skolan för Konst, Design och Arkitektur men även i skolan ingenjörsvetenskaper samt handelshögskolan. Centralt i andra året är kursen Urban Lab, som behandla aktuella frågor kring lokal och regional utveckling (t ex lokala konsekvenser av globalisering, regional segregering, det multikulturella samhället, urbana nätverk m fl) kopplade till möjliga fältstudier och kurser inom samhällsplanering. Urban Lab fortsätter under vårterminen för att ge stöd i arbetet med examensarbetet. Gemensamma seminarier med partneruniversiteten kommer att anordnas.

Studenter som antas till spåret Transformation av urbana strukturer (TRUST) påbörjar sina studier på NTNU i Trondheim, där de får en introduktion i planering för hållbar stadsutveckling i såväl ett lokalt som nordiskt perspektiv. Fakulteten för arkitektur och konst vid NTNU ansvarar för utbildningen under första året. Spåret erbjuds vartannat år från och med september 2012.

Studenter med en teknisk kandidatexamen inom en högskole- eller civilingenjörsutbildning fortsätter sina studier i tredje terminen på DTU i Köpenhamn. Andra året på DTU kommer att ge studenterna en fördjupad förståelse av relationen mellan infrastrukturutveckling och markanvändning genom att studera planer av aktuella utvecklingar i internationella stadsregioner. Därtill kommer studenterna att ta fram en utvecklingsstrategi för en större stad. Studenter med en bakgrund i arkitektur eller planering läser andra året på KTH i Stockholm, där de kan välja mellan tre olika projektkurser som inriktas mot stadsplanering, miljöplanering eller stadsbyggnad. Projekten behandlar några aktuella utmaningar inom stadsutveckling i ett konkret planeringsprojekt som gynnar en aktiv lärandeprocess kring avancerade och komplexa stadsutvecklingsfrågor. Vid sidan av projektkursen kan studenter välja 1-2 valfria kurser. Sista terminen ägnas åt examensarbetet.

En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik på 7,5 hp är obligatorisk för att få ut en mastersexamen vid KTH. Därför bör studenter som inte har slutfört en kurs i det ämnet under sina tidigare studier, se till att läsa kursen AG2126 Vetenskapsteori och forskningsmetoder för studier om planering och urban design, AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar, eller motsvarande inom ramen av sina studier i programmet.

Det akademiska året består av 40 veckor, med början i september, som är uppdelade på två terminer med 20 veckor var. Varje termin består av två perioder som avslutas med en tentamen i anslutning till kursen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Det första året på programmet i spåret Urban och Regional Transformation (UR Trans), som KTH ansvarar för, består av kurser där studenterna tränar specialiserade yrkeskunskaper och färdigheter. KTH ansvarar även för andra året inom spåret Transformation av urbana strukturer (TRUST), som består av tre olika projektkurser (15 eller 22,5 hp) som studenter kan välja emellan.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Medborgare från ett EU/EEA land eller Schweiz betalar inga avgifter för sina studier. Studenter som är medborgare från ett icke-EU/EEA land betalar avgifter i enligt gällande regelverket på det universitet han/hon studerar, dvs han/hon betalar avgift för endast två terminer (60 hp) till KTH för studier inom programmet som leder till en examen från KTH. Mer information om avgifter på de nordiska partneruniversitet finns på hemsidan av respektive universitet.

Studenter som antas till programmet ska närvara i uppropet för att registrera sig till programmet. Vid tidpunkt av registrering ska studenter som har fått ett villkorligt antagningsbesked uppvisa färdig examen på grundnivå motsvarande 180 hp. Studenter som inte kan delta i uppropet ska registrera sig till programmet innan 15 september.

En förutsättning för att få delta i studier vid KTH är att studenten inför varje ny termin gör en kursanmälan och terminsregistrering. Inför termin 1 termins registreras studenterna automatiskt i samband med inskrivningen vid terminsstart. Inför termin 2-4 görs terminsregistreringen av studenterna själva i Personliga menyn på webben. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Inför uppflyttning till termin 3 ska studenten ha slutfört kurser på 45 hp eller mer. För antagning till examensarbetet ska studenten ha slutfört kurser på minst 60hp, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet.

Kursanmälan görs av alla programstudenter på www.antagning.se

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Utöver kurser motsvarande 60 hp från KTH, förutätter det nordiska mastersprogrammet hållbar stadsutveckling 60 hp av studier på ett av partneruniversiteten. För studenter i spåret Urban och Regional Transformation (UR Trans) innebär det att studenten måste slutföra kurser motsvarande 60 hp vid DTU eller Aalto universitet. Studenter i spåret Transformation av urbana strukturer (TRUST) måste slutföra kurser motsvarande 60 hp vid NTNU. Programmet erbjuder inga möjligheter för studier vid ett tredje universitet.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 hp och ge studenten en möjlighet att fördjupa sig in en frågeställning med handledning av erfarna forskare eller praktiker.

Studenter i Urban och Regional Transformation (UR Trans) gör sitt examensarbete på DTU eller Aalto universitet som utser en huvudhandledare, medan KTH utser en biträdande handledare. Studenter i Transformation av urbana strukturer (TRUST) gör sitt examensarbete på DTU eller KTH som utser en huvudhandledare. NTNU utser en biträdande handledare. Handledning från båda lärosäten som kommer att utfärda examen bidrar till en integrering av de olika delarna i programmets.

Information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Examen

För att erhålla masterexamen från KTH krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoäng, varav följande ska ingå:

  • Minst 60 hp på från KTH samt minst 60 hp på från DTU, Aalto universitet eller NTNU
  • Minst 105 hp på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser samt 30 hp examensarbete. Därutöver kan högst 15 hp inom valfritt teknikområde ingå.

Studenten som uppfyller examenskraven erhåller en dubbelexamen från de två lärosäten där studenten har slutfört 60 hp inom ramen av programmet. Benämning på masterexamen är:

KTH: Teknologie masterexamen (120 hp), på engelska Degree of Master of Science (120 credits)

DTU: Master of Science in Engineering

Aalto: Master of Science in Architecture

NTNU: Master of Physical Planning