Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2015-2016. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2. Se alltid www.kth.se/utbildning om information om senast fastställda utbildningsplan.

Utöver examensmålen för masterexamen i högskoleförordningen och de mål som anges i KTHs lokala examensordning, har specifika mål definierats för det nordiska mastersprogrammet hållbar stadsplanering. Specifika mål har formulerats för samtliga fem spår i programmet. För urban och regional transformation (UR Trans) och transformation av urbana strukturer (TRUST), som KTH deltar i, har följande lärandemål formulerats:

Kunskap och förståelse

Urban och regional transformation (UR Trans)

 • Ha kännedom om de teoretiska begrepp och grunderna inom samhällsplanering, hållbar utveckling och governance
 • Ha gedigen kunskap om processer som styr stadens utveckling, de aktörerna som deltar i dessa processer samt de estetiska, sociala, ekonomiska, institutionella och miljömässiga faktorer som bidrar till hållbar urban utveckling.
 • Ha fördjupande kunskaper om metoder och verktyg som kan användas för att analysera rådande förutsättningar och premisser för urban och regional utveckling.
 • Ha insikt i relationen mellan teori och praktik inom stadsplanering och regional utveckling, och länken till andra discipliner som bidrar med kunskap om förändringsprocesser på lokal, regional och global nivå

Transformation av urbana strukturer (TRUST)

 • Kunskap om sambandet mellan stadens utveckling och hållbarhet
 • Kunskap om sambandet mellan markanvändning, urban form och urban infrastruktur
 • Kunskap om hur en samordnad planering av markanvändning, transport och infrastruktur kan bidra till hållbar stadsutveckling
 • Förståelse av urban transformation och dess konsekvenser för hållbar stadsutveckling i olika delar av världen.

Färdigheter och förmågor

Urban och regional transformation (UR Trans)

 • Kunna bedöma och hantera komplexa problem och utmaningar som berör urban och regional utveckling, och kunna relatera de till den sociala, ekonomiska, miljömässiga och politiska kontexten.
 • Visa färdigheter att på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt kunna identifiera och formulera frågeställningar, och att med lämpliga metoder och inom givna tidsramer kunna genomföra avancerade undersökningar som bidrar till kunskapsutvecklingen samt att kunna utvärdera resultaten.
 • Kunna göra effektiva muntliga och skriftlig presentationer av komplicerade uppgifter inom stadsutveckling med stöd av moderna kommunikationsverktyg för att illustrera och visualisera planer, koncept och strategier
 • Kunna leda och arbeta i tvärdisciplinära grupper och bidra till gruppens arbetsuppgifter

Transformation av urbana strukturer (TRUST)

 • Förmåga att utveckla markanvändnings-, transport- och infrastrukturplaner som bidrar till hållbar stadsutveckling utifrån en integrerad planeringsprocess
 • Förmåga att använda geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg i urban planering
 • Insikt i globala utmaningar som är kopplade till miljöproblem och levnadsvillkor
 • Förmåga att leda en integrerad kunskapsbaserad planeringsprocess som är förankrad hos medborgarna.
 • Förmåga att ta fram strategiska planer för större städer som knyter an till omvandling av teknisk infrastruktur samt interaktionen mellan stadsplanering och infrastruktur­förändring.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kunna bedöma styrkor och svagheter av teoretiska koncept, policys, planer och projekt.
 • Kunna urskilja bakomliggande normativa antaganden som präglar olika perspektiv på planeringsfrågor
 • Ha förmåga att sätta planer, koncept och policys i sina historiska, kulturella och institutionella sammanhang
 • Kunna reflektera kritisk om orsakerna för uppkomna planeringsrelaterade problem samt hur de ska hanteras
 • Kunna definiera sina egna kunskapsutvecklingsbehov för att kunna stärka sin egen professionella utveckling.