Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Mastersprogrammet hållbar stadsplanering omfattar 120 hp och består av tre terminer (90 hp) av kurser samt en termin (30 hp) av examensarbete, dvs 2 år sammanlagt. Kurserna innehåller en kombination av teorestiska kurser, övningar, projektarbete och studios som syftar till att utveckla studenternas kunskaper och färdigheter inom hållbar stadsutveckling och planering. Alla kurser är på avancerad nivå. Undervisningsspråk är engelska.

Det nordiska mastersprogrammet hållbar stadsplanering är ett dubbeldiplom mastersprogram som anordnas av Aalto universitet, Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Programmet innefattar fem spår:

- Human Oriented Urban Transitions (Aalto University och CTH)

- Area Based Urban Transitions (CTH, Aalto University och NTNU)

- Urban Ecology (NTNU, CTH och Aalto University)

- Transition of Urban Structures – TRUST (NTNU, KTH och DTU)

- Urban Regional Transitions – UR Trans (KTH, Aalto University och  DTU)

Urban och regional transformation (UR Trans) behandlar samspelet mellan städer och regioner samt hur det samspelet bidrar till urban och regional utveckling.  Det regionala perspektivet har blivit allt viktigare i planering, inte enbart för att stärka regionen utan även för att stimulera utveckling av enskilda orter på lokal nivå. Regionens betydelse samt vilka frågor planeringen fokuserar på varierar. I ett globalt perspektiv finns ett antal världsstäder (t ex London, Shanghai, New York, Singapore och Dubai) som konkurrerar med varandra genom att skapa optimala förutsättningar för stora företag och industrier. Samtidigt pågår i Sverige och Europa en diskussion om regional utveckling som syftar till att motverka avfolkning, arbetslöshet och stängningen av affärer, skolor m.m. i gles- och landsbygden. Utgångspunkten i detta spår i programmet är att förse studenterna med kunskaper om olika strategier för att skapa hållbara (stads-)regioner. Det förutsätter gemensamma insatser för att skapa attraktivitet för boende och näringsliv. Genom ett integrerat grepp på frågor som berör kultur, utbildning och handel samt genom att utveckla effektiva transportsystem, främjas ett mångsidigt utbud av tjänster för medborgarna och genereras synergier som kan attrahera nya investeringar i regionen. Framgång på regional nivå kräver emellertid satsningar på den lokala nivån för att skapa förutsättningar för hållbar social-ekonomisk utveckling.

Transformation av urbana strukturer (TRUST) fokuserar på utmaningarna kopplade till hållbar stadsutveckling. För att minska klimatpåverkan, förbättra miljön och lokalbefolkningens närmiljö, behöver städernas struktur omprövas vilket inkluderar infrastruktur, markanvändning och trafikflöden.  En stor utmaning är att skapa en struktur som minskar stadens ekologiska fotavtryck. Detta kräver en långsiktig förändring av urbana strukturer så att den framtida utvecklingen koncentrerar sig till befintliga bebyggda områden utan att påverka existerande kvalitéer i staden. Det innebär att stadens utveckling i framtiden främst kommer att ske genom stadsförnyelse där förändringar i transportsystem, markanvändning och infrastruktur även kommer att påverka näringslivet i staden.