Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och hälsa (TIBHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2008-11-13
Godkänd: 2008-11-13

Byggteknik och hälsa är en temautbildning vars mål är att kombinera en byggingenjörs kompetens med en djupare förståelse av hälsobegreppet och vilka faktorer som främjar hälsa och förhindrar ohälsa.

Programmet utbildar för arbete inom byggområdet såsom projektering, produktion eller förvaltning.

Utbildningen ska ge studenten baskunskaper inom ämnesområdet och god orientering i styrande moment såsom: projektering, produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Vidare syftar utbildningen att ge studenten medvetenhet om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Efter utbildningen skall den studerande:

 • ha förmåga att tillämpa grundläggande kunskap inom naturvetenskapliga ämnen som matematik och mekanik
 • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper inom t.ex. byggteknik, konstruktionsteknik, produktion samt databaserade ingenjörsverktyg som CADförmåga att förstå kopplingar mellan konstruktionsteknik och arkitektur (förståelse för konstruktörens och arkitektens arbete)
 • kunna självständigt lösa enklare tekniska problem inom byggtekniska områden
 • ha färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt, på svenska, samt förmåga att arbeta effektivt i projekt
 • ha kännedom om svensk bygg- och miljölagstiftning såsom bl.a. Plan- och bygglagen, byggnormer samt energilagstiftning
 • ha kunskap om branschens aktörer och arbetsformer
 • ha grundläggande kunskaper om industriellt företagande
 • ha kännedom om effekter av verksamhet för människa och miljö
 • visa kunskaper om hälsobegreppet i vid mening och de faktorer som påverkar människors hälsoupplevelse
 • visa översiktliga kunskaper om människans anatomi
 • visa kunskaper i ergonomi, skadeprevention och riskanalys
 • visa insikter om etiska frågeställningar förknippade med hälso- och sjukvård

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt