Senast ändrad: 2020-04-03
Godkänd: 2020-04-03

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och 60 högskolepoäng och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

För att ge studenterna förståelse för hur utbildningens mål är kopplat till näringslivet betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Ett flertal pedagogiska studiebesök ingår. Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare från näringslivet.

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben

Årskurs 1

Första terminen inleds med att du läser kursen Byggteknik 1 som ger dig en överblick över det byggtekniska området och en inblick i vad det innebär att arbeta som ingenjör och att arbeta projektorienterat.. Du kommer att läsa om gruppdynamik, presentationsteknik och hur det är att arbeta projektorienterat.

Under hösten får du en bra introduktion i CAD-stödd ritteknik genom två delkurser. Under ditt första år får du grundläggande kunskaper inom husbyggnads- och anläggningsteknik, hållbart byggande, byggfysik, materiallära och byggmekanik. Du läser om olika byggmaterials egenskaper och om hur värme, fukt och luft påverkar dessa. Du utför beräkningsarbete beträffande värme- och fukttransport och energibehov för byggnader. Byggmekaniken hjälper dig att förstå sambanden mellan yttre och inre krafters påverkan på material. Du lär dig också analysera effekten av olika belastningar på balkar.

I åk 1 läser du både tre kurser i matematik. Kurserna ska befästa dina matematiska kunskaper från tidigare studier, men kommer också att öka dina kunskaper inom algebra och analys. Övriga områden som hanteras är linjära ekvationssystem, matriser, determinanter, derivator och integraler.

Under våren läser du även en kurs inom fältmätningsteknikmed matematisk statistik och anläggningsteknik, där du lär dig metoderna för inmätning och utsättning och hur du använder de vanligaste mätinstrumenten.Kursen innehåller också moment inom anläggning som t.ex. studier av bergmaterial och ballast. Efter kursen ska du kunna tolka koordinater från ritningar och beräkna data från dessa.

Årskurs 2

För att du ska kunna arbeta professionellt inom byggområdet måste du känna till hur byggprocessen fungerar, olika aktörers roller och arbetsuppgifter, vilka hjälpmedel som används vid projektering och produktion, hur en upphandling fungerar och vilka krav samhället ställer. Du måste även känna till entreprenadjuridiska bestämmelser och vad som gäller vid en tvist. Detta lär du dig i kursen Byggprocessen.

Du kommer också att läsa om miljö- och arbetsvetenskap, om lagstiftningen som berör detta och om miljöarbete, miljöeffekter och olika miljötekniker för hållbart byggande. I kursen Bygglogistik och riskhantering lär du dig använda olika logistikmodeller och verktyg som används inom byggbranschens försörjningskedja läser du om olika logistiksystem för optimering i projektering, produktion och förvaltning.

Du läser om miljö- och arbetsvetenskap och lagstiftningen kring detta och om miljöarbete, miljöeffekter och olika miljötekniker för hållbart byggande. Du kommer att kunna delta aktivt i arbetsmiljöarbetet på din framtida arbetsplats.

I kursen Bygglogistik och riskhantering lär du dig använda olika logistikmodeller och verktyg som används inom byggbranschens försörjningskedja. Kursen belyser grundläggande ekonomiska begrepp, relationerna mellan projektplanering, planering av byggarbetsplatsen och planering av försörjningskedjanoch , samt övningar genomförs med IT-baserade planeringssystem..

I kursen Ekonomi, kalkylering och organisation kommer du att få förståelse för företagets ekonomi, kalkylering, organisation och omgivning. Affärsidéer, entreprenörskap, företagskultur, marknadsföring och redovisning är några begrepp som tas upp.

I åk 2 läsesr du en kurs i strömningslära som handlar om strömningsmekanik för vatten och luft. Dimensioneringsmetoder, designmetoder för vattenbyggnad, luftströmning och energihushållning i byggnader, samt mätteknik och beräkningsmetoder är några områden som behandlas.

Hur ska man bygga så att husen håller? Detta lär du dig bland annat när du läser kursen Konstruktionsteknik. Du får kunskaper om allmänna regler och laster gemensamma för bärande konstruktioner och hur man projekterar och dimensionerar enkla konstruktioner i betong, trä och stål. Under våren läser du även kursen Samhällsplanering, som behandlar hus- och samhällsplaneringsprocessen med markexploatering och planering för bostäder och lokaler samt projektering av vägar, vatten och avlopp. I kursen ingår ett gruppprojekt där gruppen du utformar ett bostadsområde med infrastruktur på ett miljömässigt hållbart sätt. Delar som berörs är t.ex. Plan- och bygglagen, Miljöbalken, detaljplaner, boendemiljö och bostadsplanering samt samhällets vattenförsörjning och avloppshantering.

Utöver detta läser du en kurs om geologi och geoteknik där du lär dig markens förutsättningar för val av grundläggningsmetoder. Du får kunskaper om jord- och bergarter i Sverige, deras bildningssätt och tekniska egenskaper. Du får kännedom om de vanligaste undersökningsmetoderna i fält och laboratorium, samt om olika beräkningsmodeller. Kursen innehåller bl.a. beräkningar av slänters stabilitet och stödkonstruktioner med sponter.

Du läser även en kurs i Building Information Modeling (BIM), som ger dig färdigheter i att modellera och visualisera bygg- och anläggningsprojekt.

Årskurs 3

Under det sista året har du möjlighet att fördjupa dig inom de olikaämnesområden. som efterfrågas av näringslivet. Gemensamt läser alla kursen Konstruktion och design och en fördjupad BIM-kurs.

 Du kan välja mellan fem olika fördjupningsinriktningar/kurspaket inom följande områden:

• Husbyggnad, projektering och konstruktion

• Produktion, byggekonomi och organisation

• Anläggning

• Fastighetsutveckling och installationssamordning

• Arkitektur för byggingenjörer

Gällande inriktningsbeskrivningar finns i bilaga 2

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTH:s policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTH.s regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete med fördjupning i vald inriktning på 15 högskolepoäng. Det innebär 10 veckors heltidsstudier. Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.
  • Det får påbörjas efter att ämnet godkänts av examinator.
  • Det ska grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och ska normalt utföras under termin 6.
  • Det ska utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.
  • Det ska ha koppling till frågeställningar från näringslivet, myndigheter eller institutioner med forskning.
  • Det ska ha en akademisk handledare som utses av koordinator för examensarbeten och examinatorn samt en extern handledare i näringslivet föreslagen av studenten.
  • Det ska utföras av två studenter gemensamt.

För information gällande betygsskala på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Mer information gällande examensarbete för högskoleingenjörer finns i KTH:s regelverk.

Examen

Villkor för examen 180 högskolepoäng

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Byggteknik och design/Degree program in Constructional Engineering and Design, krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Den studerande följer studieplanen som består av obligatoriska kurser och valbara inriktningskurser, samt examensarbete med fördjupning inom vald inriktning.

Examen benämns ”Högskoleingenjörsexamen /Degree of Bachelor of Science in Engineering”.

I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

Högskoleingenjörsexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram med kurser om 180 högskolepoäng. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven varav:

Matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng, och därutöver minst 90 högskolepoäng (inkl. examensarbete 15 högskolepoäng) i ämnen centrala för Byggteknik och design.

Utbildningsprogrammet skall ge studenten teknikkomplementära kunskaper inom programmet i enlighet med den nationella examensordningen och utbildningsprogrammets lokala mål.

Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Efter examen har studenten möjlighet att söka till masterprogram 120 hp inom samhällsbyggnad på KTH, och att ansöka till senare del av civilingenjörsprogram 300 hp i Sverige.

Ansökan om examensbevis görs via webbtjänsten i den personliga menyn på KTH:s hemsida.

Mer information om examen finns i KTH:s regelverk, www.kth.se