Senast ändrad: 2011-03-07
Godkänd: 2011-03-11

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar två läsår där vardera året omfattar cirka 9 månader och uppdelas i 2 terminer omfattande 2 läsperioder vardera där varje läsperiod avslutas med en tentamensperiod.

Den första och andra terminen består av ett antal obligatoriska kurser och valbara kurser. Under den tredje och fjärde terminen skriver de studerande en masteruppsats parallellt med att de läser valbara kurser.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är obligatoriska, eller villkorligt valfria.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och val av kurser görs av studenten inför andra terminen i årskurs 1 och inför båda terminerna i årskurs 2.

Terminregistrerade studerande betraktas som förväntade studerande på kurser för vilka kursval gjorts. Studerande anmäler sitt deltagande i varje enskild kurs till kursansvarig lärare i början av kursomgången. Studerande anmäler också eventuellt avbrott på kursomgången till kursansvarig lärare.

Villkor för uppflyttning till årskurs två är att 45 högskolepoäng i årskurs 1 fullgjorts.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig de kurserna. De kurser som ska tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs läst vid KTH.

För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas.

Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av kurs skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar (kursplan). Ansökan om tillgodoräknande skall behandlas så fort det är möjligt och senast inom tre månader från det att fullständig ansökan inkommit till KTH.

Utlandsstudier

Utbildningens kurser under första året skall fullföljas vid KTH, varefter examensarbetet under utbildningens andra år kan utföras utomlands vid universitet eller företag.

Examensarbete

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng inom informationsteknik. Examensarbetet utförs normalt i slutet av utbildningen och kan inte påbörjas förrän studenten uppnått minst 60 hp inom utbildningen varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet.

Ämne för examensarbete får väljas av studenten inom KTH, andra universitet eller företag. Betygssättning av examensarbete görs i skalan A-F enligt KTHs riktlinjer samt enligt riktlinjer fastställda av ICT-skolan.

I övrigt se KTH-handbok 2, flik 15.5

Examen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar och examensarbete om totalt minst 120 högskolepoäng.

Benämningen på examen är ”Teknologie masterexamen”, översätt till engelska som ” Degree of Master of Science (two years)”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

Ansökan om examen lämnas till utbildningskansliet vid skolan för informations- och kommunikationsteknik.