Senast ändrad: 2011-03-07
Godkänd: 2011-03-11

Kunskap och förståelse

Studenten förväntas efter genomgången utbildning:

 • ha djupa kunskaper om aktuella hot-, risk- och problemscenarios för informations- och kommunikationssystem
 • ha djupa kunskaper om metoder, tekniker, modeller och arkitekturer för säkrande av informations- och kommunikationssystem
 • ha djupa kunskaper om metoder, tekniker och modeller för utveckling och ledning av risk och säkerhetsarbete för informations- och kommunikationssystem
 • ha kännedom om aktuella standarder och internationellt rättsläge inom informations- och kommunikationssäkerhetsområdet

Färdigheter och förmågor

Studenten förväntas efter genomgången utbildning:

 • kunna genomföra riskbedömningar för informations- och kommunikationssystem
 • kunna formulera aktuella säkerhetsfrågeställningar och planera för kvalificerade arbetsuppgifter
 • kunna utveckla, underhålla, utvärdera och leda säkra programvarusystem i alla e-varianter
 • kunna leda och delta i planering, utveckling, införande, genomförande och uppföljning av säkerhetssystem för organisationers informations- och kommunikationssystem
 • kunna förstå, använda och reflektera över frågor från flera vetenskapliga discipliner aktuella för säkerhetsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten förväntas efter genomgången utbildning:

 • ha förmåga att värdera kvalitén hos olika utvecklingsansatser och modeller
 • ha förmåga att värdera effektivitet och ändamålsenlighet hos alternativa säkerhetslösningar
 • kunna bedöma etiska aspekter och konsekvenser i säkerhetsverksamhet
 • kunna förstå och reflektera över generella frågor över flera vetenskapliga discipliner

Därutöver finns följande allmänna utbildningsmål:

 •  att ge en vetenskaplig grund inom de aktuella områdena för att möjliggöra fortsatta högre studier
 • att utveckla studentens förmåga att söka och värdera kunskap inom ämnet på en vetenskaplig nivå
 • att ge utökade färdigheter inom muntlig och skriftlig kommunikation