Senast ändrad: 2012-11-14
Godkänd: 2012-11-14

Utbildningens upplägg

Kurserna i programmet betygsätts i en sjugradig betygskala A-E, F och FX.

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två kurser parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden.

Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen består av obligatoriska kurser under de första två åren. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna.

 Under tredje året väljer studenten alternativa kurser inom programmet, dessutom finns möjlighet att fritt välja kurser om totalt 15 högskolepoäng under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

För detaljerad läsårsindelning se Studentwebben: http://www.kth.se/student/schema/1.1007

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Inom utbildningen ges möjlighet till fritt valbara kurser med omfattning av ca 15 högskolepoäng med den restriktionen att kursen skall ha relevans programmets utbildningsmål.

Inriktningar

Under den tredje årskursen väljs en av tre olika inriktningar:

• Program- och systemutveckling

• Datornätverk och internettjänster

• Programutveckling för tekniska system

Det avslutande året på programmet består av två obligatoriska kurser, valbara kurser inom tre inriktningar och ett examensarbete.

• Obligatoriska kurser (15 hp) om nätbaserade informationssystem och kommunikationssystem.

• Valbara kurser (30 hp) inom tre olika inriktningar (se nedan). Möjlighet finns även att kombinera kurser från de tre inriktningarna.

• Examensarbete (15 hp)

Inriktningen Program- och systemutveckling handlar huvudsakligen om metoder för utveckling av affärskritiska system för internet, till exempel avancerade webbsystem för e-handel eller journalsystem för sjukvården. Utveckling av klienter, med webbgränssnitt eller för handatorer och mobiler, behandlas också. Kurserna handlar om serverbaserade system, software engineering, interaktionsdesign, mobila applikationer mm.

Inriktningen Datornätverk och internettjänster handlar om hantering och design av nätverk, nätverkssäkerhet och utveckling av system och tjänster för internetbaserad kommunikation. Praktiskt tillämpad nätverksteknik, som ingår de inledande årskurserna, fullföljs i årskurs 3. De valbara kurserna handlar om nätverkssäkerhet, routing i IP-nät, utveckling av nätbaserade tjänster, trådlös kommunikation mm.

InriktningenProgramutveckling för tekniska system handlar om programutveckling för tekniska system med realtidskrav, t.ex. små inbyggda system med trådlös kommunikation. Kurserna handlar om realtidssystem, inbyggda system, program och operativsystem för mobiltelefoner och annan bärbar utrustning, trådlösa sensornätverk mm.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan/terminsregistrering

Mellan den 1-15 november inför vårtermin och 1-15 maj inför hösttermin ska den studerande göra en studieanmälan via Mina sidor. Studieanmälan ligger till grund för termins­registrering. Denna möjliggör kursregistrering, betygsrapportering samt utbetalning av beviljade studiemedel från CSN.

Val av kurser

Inför höst- och vårtermin i åk 3 ska den studerande välja kurser inom de specialiseringar som erbjuds inom programmet.

Villkor för uppflyttning

För studier i årskurs 2 krävs att minst 37,5 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade innan årskurs 2 påbörjas. För de studerande som ej uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

För studier i årskurs 3 krävs att minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 skall vara avklarade innan årskurs 3. För de studerande som inte uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

De studerande som inte uppfyller uppflyttningskraven för årskursen skall kontakta sin studievägledare.

 

Kursregistrering

Varje studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfället signera en kurs­registreringslista. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig eller utbildningsadministratör.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan som finns i Kurs- och programkatalogen på Studentwebben: http://www.kth.se/student/kurser/

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs. Begäran om studieuppehåll lämnas till studievägledaren. När den studerande efter studieuppehållsperioden avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras. Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller begärt förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott.

För mer information om studieuppehåll:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/registrering-uppflyttning/1.27216

Tillgodoräknanden

Den studerande har rätt att tillgodoräkna sig utbildning från högskola/universitet inom eller utom landet. Förutsättningen är att kursen/kurserna är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot de utbildningsmål som gäller för programmet. Tillgodoräknande av hel kurs prövas av grundutbildningsansvarig. Del av kurs prövas av examinator.

För mer information om tillgodoräknande:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/1.27200

Utlandsstudier

Studerande vid Skolan för teknik och hälsa (STH) har möjlighet att förlägga ett läsårs studier vid utländskt lärosäte som KTH samarbetar med, utan att behöva betala de kursavgifter som annars tas ut av utländska studerande. Utbytesstudier kan ske under tredje årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Information om utlandsstudier ges av handläggaren för internationalisering som också informerar om aktuella ansökningstider. Utlandsstudierna kan efter bedömning tillgodoräknas som en del av högskoleingenjörs­utbildningen. Den utresande skall tillsammans med skolan upprätta ett så kallat Learning Agreement som innebär förhandsgodkännande av utbytesstudierna. Studierna bedrivs normalt på det språk som talas i landet/regionen. Det finns möjligheter för den som blir antagen till utbytesprogram i tysk-, fransk-, spansk- och italiensktalande länder att följa en förberedande språkkurs innan den ordinarie terminen börjar.

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Det innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för teknik och hälsa

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 högskolepoäng samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll.
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6.
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.
  • Handledare utses av examinator.

För mer information om KTH-gemensamma mål gällande examensarbete för högskoleingenjörer:        

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/1.27210

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Datateknik (eng. Bachelor of Science in Engineering, Degree programme in Computer Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

För mer information om examen:                                                  http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227

För att erhålla examen skall den studerande ansöka om examensbevis på särskild blankett. Mer information finns på Studentwebben.