Senast ändrad: 2019-11-14
Godkänd: 2019-11-14

Informationsteknologin har förändrat vårt samhälle och våra liv i grunden. Kompetens inom datateknik och kommunikationsteknik är idag helt avgörande för utvecklingen av hela näringslivet såväl som vår egen vardag, allt från multimedia och underhållning över nätet, mobil kommunikation, sökmotorer för webben till nätbaserade affärssystem och stora journalsystem inom sjukvården. Programmet har en tonvikt på tillämpad informationsteknologi med laborationer, projekt och självständiga uppgifter som viktiga delar av utbildningen. Målsättningen är att utbilda ingenjörer med förmåga att självständigt, och i projekt, använda och utveckla avancerad teknik.

Programmets syfte är att förbereda studenterna för en yrkesroll som högskoleingenjör med verksamhet inom datatekniska tillämpningar med valbara specialiseringar inom program- och systemutveckling, datornätverk och programutveckling för tekniska system.

Den utexaminerade högskoleingenjören skall självständigt och i projektform kunna arbeta inom ett brett fält av olika verksamheter som projektledning, programutveckling, nätverkshantering, marknadsföring och försäljning.

Utbildningen till högskoleingenjör ska också ge en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå, ett fortsatt livslångt lärande och personlig utveckling inom både den egna specialiseringen och inom nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

En högskoleingenjör från programmet Datateknik 180hp ska ha:

 • kunskap om informationsteknologins vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet samt känna till aktuell utveckling och forskning
 • ett brett kunnande inom datateknik och kommunikationsteknik och fördjupad kunskap inom vald specialisering
 • kunskap om datateknik och datakommunikation ur ett systemperspektiv med tonvikt på tillämpad teknik
 • kunskap om ingenjörens yrkesroll
 • kunskap om samhälleliga, miljömässiga, kulturella och affärsmässiga aspekter och konsekvenser av informations- och kommunikationssystem
 • visa grundläggande kunskaper i matematik samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modulera, simulera eller utvärdera skeenden utifrån relevant information

Färdigheter och förmågor

En högskoleingenjör från programmet Datateknik 180hp ska:

 • kunna använda kunskaper inom informationsteknologi för att lösa tekniska problemställningar
 • kunna använda kunskaper i programmering och kommunikationsteknik för utveckling, drift och underhåll av IT-produkter, nätverkshantering och internetbaserade tjänster
 • kunna använda matematik och naturvetenskap för tillämpningar inom informationsteknologi
 • kunna använda ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att identifiera, formulera och lösa problem inom det datatekniska området med adekvata metoder och verktyg
 • kunna arbeta självständigt och inom ramen för projekt som ingenjör inom det datatekniska området
 • visa förmåga att samarbeta, organisera och leda verksamhet
 • visa god förmåga att i ingenjörsmässiga sammanhang kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En högskoleingenjör från programmet Datateknik 180hp ska:

 • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan i mångkulturella och flerdisciplinära projektgrupper
 • visa förståelse och respekt för informationsteknologins påverkan på människor, samhälle och miljö
 • kunna bedöma IT-system utifrån såväl tekniska aspekter som etiska, kulturella och ekonomiska aspekter

Information om examenskrav för högskoleingenjörsexamen finns i KTH:s lokala examensordning.