Senast ändrad: 2019-11-14
Godkänd: 2019-11-14

Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Programmet ligger på grundläggande nivå.

Utbildningen ger en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering och valbarhet i högre årskurs. Kurserna under de två första årskurserna lägger grunderna inom programmering, digital- och mikrodatorteknik, kommunikationsnät, databasteknik samt algoritmer och datastrukturer. Matematik, som är ett viktigt verktyg för en ingenjör inom informationsteknologi, läses i ett flertal kurser. Programmet innehåller dessutom kurser som breddar de tekniska kunskaper med ämnen som t.ex. ekonomi och organisation, hållbar utveckling och ergonomi samt ingenjörsmetodik.

Under det tredje året väljs kurser inom olika specialiseringar.

Specialiseringar

Under den tredje årskursen väljs kurser inom dessa specialiseringar:

Program- och systemutveckling

Datornätverk och internettjänster

Programutveckling för inbyggda system

Medicinsk IT

Det avslutande året på programmet består av:

• Obligatoriska kurser (15hp) om distribuerade informationssystem och kommunikationssystem.

• Valbara kurser (30hp) varav villkorligt valbara kurser (15hp) inom olika ämnesområden inom teknikområdet (se nedan) och fritt valbara (15hp) som ska godkännas av programansvarig. Möjlighet finns även att kombinera kurser från de olika ämnesområdena.

• Examensarbete (15hp)

Program- och systemutveckling handlar huvudsakligen om metoder för utveckling av affärskritiska system för internet, till exempel avancerade webbsystem för e-handel eller journalsystem för sjukvården. Utveckling av klienter, med webbgränssnitt eller för handatorer och mobiler, behandlas också. Kurserna handlar om serverbaserade system, software engineering, mobila applikationer mm.

Datornätverk och internettjänster handlar om hantering och design av nätverk, nätverkssäkerhet och utveckling av system och tjänster för internetbaserad kommunikation. Praktiskt tillämpad nätverksteknik, som ingår de inledande årskurserna, fullföljs i årskurs 3. De valbara kurserna handlar om nätverkssäkerhet, routing i IP-nät, utveckling av nätbaserade tjänster, trådlös kommunikation mm.

Programutveckling för inbyggda system handlar om programutveckling för tekniska system med realtidskrav, t.ex. små inbyggda system med trådlös kommunikation. Kurserna handlar om realtidssystem, inbyggda system, program och operativsystem för mobiltelefoner och annan bärbar utrustning, trådlösa sensornätverk mm.

Medicinsk IT: Kurser inom programutveckling och nätverkstjänster kan kombineras med kurser inom medicin med målsättning att utveckla informations- och kommunikationssystem inom det växande hälsoområdet.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15hp)

HI1032 Kommunikationssystem 7.5hp

HI1031 Distribuerade informationssystem 7.5hp

Villkorligt valfria kurser

HI1034 Serverutveckling 7.5hp

HI1023 Nätverkssäkerhet, grundkurs 7.5hp

HI2002 Routing i IP-nät 7.5hp

HI1033 Mobila applikationer och trådlösa nät 7.5hp

HI1036 Mjukvarukonstruktion, projektkurs, 7.5hp

IS1300 Inbyggda system 7.5hp

Utbildningen ges huvudsakligen på svenska. I högre årskurs ges vissa kurser på engelska och engelsk kurslitteratur förekommer.