Senast ändrad: 2020-09-04
Godkänd: 2020-09-08

Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Program-met ligger på grundläggande nivå.

Utbildningen ger en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering och valbarhet i högre årskurs. Kurserna under de två första årskurserna lägger grun-derna inom programmering, digital- och mikrodatorteknik, kommunikationsnät, databasteknik samt algoritmer och datastrukturer. Matematik, som är ett viktigt verktyg för en ingenjör inom informationsteknologi, läses i ett flertal kurser. Pro-grammet innehåller dessutom kurser som breddar de tekniska kunskaper med äm-nen som t.ex. ekonomi och organisation, miljö- och arbetsvetenskap och ingen-jörsmetodik.

Under det tredje året väljs kurser inom olika specialiseringar som framgår av bilaga 2.  

Utbildningen ges huvudsakligen på svenska. I högre årskurs ges vissa kurser på engelska och engelsk kurslitteratur förekommer.