Senast ändrad: 2020-10-27
Godkänd: 2020-10-27

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Normalt genomförs en kurs med föreläsningar (många studenter samtidigt), lektioner/övningar (ca 30 studenter) och laborationer (ca 15 studenter). Det kan även förekomma gruppövningar och enskilda förhör. Inslaget av ”distans”-undervisning där studenten använder sig av Internet och webben för att ta del av kursmaterial ökar år från år men är för närvarande ganska ringa. En bärbar dator (LapTop) med relevant prestanda som varje student äger privat är dock ett krav. Eftersom utbildningen är en yrkesexamen till ingenjör och att projektarbetsformen är ett vanligt arbetssätt för ingenjörer så finns projektkurser där studenter arbetar tillsammans i projektgrupper.

Utbildningen är organiserad för heltidsstudier och där kurser bygger på varandra. För att tillgodogöra sig programmets innehåll så läser man kurserna vid specifika tillfällen under studieåret. De olika kurserna ges ofta endast en gång per år.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan. 

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. 

Examen

Examen benämns ”Högskoleingenjörsexamen”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, datateknik, som den studerande genomgått.