Senast ändrad: 2020-10-27
Godkänd: 2020-10-27

Syftet med högskoleingenjörsutbildningen på KTH är att utbilda de studerande till högskoleingenjörer av god internationell klass för att tillgodose samhällets behov av kompetens för användning och utveckling av teknik. Utbildningen skall vara så avvägd att den nyutexaminerade högskoleingenjören är väl förberedd för att efter utbildningen påbörja sin yrkesverksamhet, men också har en god grund för fortsatt egen utveckling och studier. För högskoleingenjörsutbildningarna gäller särskilt att de skall ge kunskaper och färdigheter inom tillämpad matematik, grundläggande och tillämpade tekniska ämnen, datateknik och dess användning samt kunskap om och förståelse för teknikens och ingenjörsarbetets allmänna förutsättningar.

Speciellt för denna högskoleingenjörsutbildning är fokusering på datateknik och informationsteknik som förverkligar det moderna Internet med dess användning. Detta görs ur två aspekter vilka motsvaras av utbildningens två kompetensinriktningar, se bilaga 2. Syftet med olika inriktningar är att tillgodose samhällets behov av ingenjörskunnande i form av komplementära kompetensområden och komplementära ingenjörer med tekniskt djup och bredd inom programmets teknikområde.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden för datateknik och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdigheter och förmågor

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar rörande datateknik
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Till detta finns specifika tillägg för de olika inriktningarna, se bilaga 2.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.