Senast ändrad: 2021-09-14
Godkänd: 2021-09-14

Programmet är ett interdisciplinärt samarbete mellan KTH och GIH. Sveriges två ledande aktörer inom sina respektive vetenskapsområden med syfte att med både bredd och djup kunna förmedla kunskaper för förståelse och utveckling av ny teknik att användas inom såväl mätning av idrottsprestationer som inom hälso-, frisk- och sjukvården.

Tekniskt fokuserar programmet på mätning, simulering samt rörelse- och prestationsanalys. Programmet innehåller också ett block med fokus på entreprenörskap, innovation och design. Dessa block kompletteras med ett block Idrottsvetenskap som läses på GIH.

Programmet innehåller både ”traditionella” tekniska kurser inom elektroteknik och mekanik för att ge teknisk färdighet och en kurs i fysiologi för att ge den medicinska/naturvetenskapliga bredden. Programmets tvärvetenskapliga natur säkerställer färdigheter i samarbete och dialog med olika grupper liksom förmåga att hantera sociala, ekonomiska och ekonomiska frågeställningar.

Genom projektarbeten ges möjligheter att utveckla kunskaper i att formulera syften och frågeställningar, söka vetenskaplig litteratur samt träna på att presentera sina arbeten såväl muntligt som skriftligt.

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna påverka och bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom området idrottsteknologi. Utbildningen ger en god grund för forskarstudier inom huvudområdet teknik och hälsa.

Kunskap och förståelse

Efter avslutade programstudier ska studenterna ha:

  • djupa kunskaper inom det hälsotekniska området
  • kunskaper inom anatomi, fysiologi och medicin samt förståelse för behov av tekniska lösningar inom idrotten
  • kunskap om vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och värdera fakta samt kännedom om hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap

Färdigheter och förmågor

Efter avslutade programstudier ska studenterna på individuell basis förvärva färdigheter och förmågor så att de kan:

  • självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, yrkesmässiga/professionsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden.
  • självständigt kunna analysera, formulera och hantera tekniska problem ur ett användar- och systemperspektiv, med utgångspunkt i behov och funktion och även med hänsyn till affärsmässiga villkor, medicinska hänsyn och teknikens samspel i samhället.
  • kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper, särskilt olika aktörer inom sport och idrott, på en nivå som krävs för en internationell karriär

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutade programstudier ska studenterna ha:

  • ansvarstagande och känsla för etik vad gäller tekniska, medicinska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga frågeställningar
  • medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstagandenpåverkar definition och bedömningar av tekniska och medicinska problem
  • ett kritiskt förhållningssätt till etablerade metoder och teorier samt till hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap
  • vilja att följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom det idrottstekniska området

Utöver ovanstående, gäller de mål som är formulerade i högskoleförordningen om generella examina på magister- respektive mastersnivå.