Senast ändrad: 2019-12-10
Godkänd: 2019-12-12

Utbildningens upplägg

Läsåret
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Programmets struktur
Antagna studenter kan inleda studier vid ett partneruniversitet i enlighet med konsortiumavtalet. Rörligheten utförs enligt ett ”ett år + ett år format”. Val av studieplats den första terminen görs av sökanden vid antagningstillfället. Studenter på programmet måste tillbringa minst ett helt läsår vid vardera av två deltagande universitet. Studierna avslutades med en fjärde termin där studenten genomför ett examensarbete under 5-6 månader. Alternativ för forskningförberedande kurser finns.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna, dessa framgår i respektive kursplan.

Studenten måste anmäla sig till de individuella kurserna i enlighet med de regler som gäller för varje partneruniversitet.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då programmet är ett resultat av ett samarbetsavtal mellan KTH och fem andra nordiska universitet kan andra typer av betygssystem också komma att användas.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. 

För studier i högre årskurs finns krav på särskild behörighet till kurs. Kravet på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

För att få studera vidare från termin 1 till termin 2:
ska studenten ha tagit minst 22 poäng i slutet av tentamensperioden i januari och ska ha försökt att klara alla de obligatoriska uppgifter (beräkningar, simuleringar, laboratorium)  som föreligger i samtliga kurser. Minst 80% av dessa obligatoriska uppgifter ska ha blivit godkända.
För att få studera vidare från termin 2 till termin 3:
ska minst 50 högskolepoäng ha tagits i slutet av tentamensperioden i augusti, alla inlämningsuppgifter ha lämnats in och minst 80% av dessa ha blivit godkända.
För att få studera från termin 3 till termin 4:
ska minst 80 högskolepoäng ha uppnåtts i slutet av tentamensperioden i januari, alla inlämningsuppgifter ska ha lämnats in och minst 90% av dessa ha blivit godkända.

 

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

För att påbörja examensarbetet skulle studenten ha erhållit minst 80 hp kurspoäng, ha lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått godkänt på minst 90% av dem (enligt beskrivningen "Villkor för deltagande i programmet" ovan) .

För att uppfylla kraven för att erhålla en masterexamen måste examensarbetet vara en del av de obligatoriska fördjupningsstudierna, på avancerad nivå, inom huvudinriktningen för utbildningen. Ämnet för examensarbetet måste godkännas av programkommittén.
Examensarbetet kan utföras på ett företag, samhällsorganisation, myndighet eller på en av partneruniversiteten.

Andra partneruniversitet kan ha särskilda krav för examensarbetet.

Examen

Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

• minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits), Teknologie masterexamen