Senast ändrad: 2019-12-10
Godkänd: 2019-12-12

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska:

Kunskap och förståelse

  • Ha en bred vetenskaplig grund för att kunna arbeta inom energiteknik- och energisystem-sektorn. Denna ska bestå av kunskaper om hållbara system, energikällor och energianvändning, inklusive bedömning av tekniska, ekonomiska och miljörelaterade konsekvenser kopplade till olika energiomvandlingsprocesser
  • Visa brett kunnande inom detta teknikområde, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, samt kritiska, fördjupade kunskaper inom valda delar av området

Färdigheter och förmågor

  • Visa god förmåga att, självständigt och i grupp, kunna tillämpa kunskaper och färdigheter i praktisk verksamhet, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, yrkesmässiga och sociala ställningstaganden och perspektiv
  • Visa god förmåga att analysera, formulera och hantera tekniska problem ur ett systemperspektiv, med en helhetssyn på dess livscykel, från koncept/förutsättningar till specifikation, utveckling, drift och avveckling, samt förmåga att sätta gränser, fastställa den nödvändiga resursanvändning och hantera processer för problemlösning/realisering
  • ha förskansat sig individuella och professionella färdigheter som språk, ledarskap, projektledning och kommunikation för att arbeta som ingenjör i en ledarroll eller som ledare i ett teknikintensivt företag, eller för att kunna fortsätta mot en forskarkarriär

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Ha mycket god förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade och ibland innehålla motstridiga mål och villkor
  • Vara medveten om det ansvar och de etiska synpunkter som kan uppstå i samband med olika tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och sociala aktiviteter och beslut