Senast ändrad: 2010-01-22
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperiode hämtas från KTHs regelverk.

Hänvisning till läsårsindelning (KTHs regelverk)

De flesta kurserna i programmet omfattar 7,5 högskolepoäng, som betygsätts i en sjugradig betygskala A-E, F och Fx. Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två kurser parallellt i varje läsperiod. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar, som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen består av obligatoriska kurser under de första två åren. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Under tredje året väljer studenten alternativa kurser inom programmet, dessutom finns möjlighet att fritt välja kurser om totalt 15 högskolepoäng under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål. 

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

 Årskurs 1

Studierna startar med en inledande kurs i projektarbetsmetodik som ger grunden för projektarbeten, vilka är en väsentlig del av hela utbildningen och samtidigt ger kursen de studerande möjlighet att lära känna varandra. En grundläggande programmeringskurs, digital- och mikrodatorteknik, två matematikkurser, designmetodik och ett tekniskt projekt är den kärna av baskurser som hör till första året.

Årskurs 2

Under andra året fördjupas studierna inom elektroområdet i form av kurserna analogteknik, tillämpad elektronik, sensorer och mätteknik och reglerteknik. Därtill läses dynamik för att stödja efterföljande mekatronikprojekt, som integrerar kunskap från de tidigare kurserna.  Under läsåret läses också två kurser som är gemensamma för alla program: miljö- och arbetsvetenskap samt kursen ekonomi och organisation.

Årskurs 3

Under året läses kursen Kompetens och utveckling som syftar till att i vid mening förbereda för den framtida yrkesrollen. Kursen fokuserar på icke ämnesspecifika områden som personlig och professionell utveckling, och reflektion över kommande yrkesroll.
Därefter ägnas tiden åt breddning av kunskaperna inom elektroområdet genom kurserna: realtidssystem för inbyggda produkter, robotik och examensarbete. Därtill ges alternativa kurser (valbara inom inriktningen) och möjlighet finns att fritt välja andra kurser om 15 högskolepoäng under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål. Dessa val ger möjligheter att skapa en utbildning med individuell profil eller en förberedelse för vidare studier på civilingenjörsprogram.

Exempel på valbara kurser: objektorienterad programmering, PLC-programmering för styrning av industriell produktion och EMC-elektronik. Den senare kursen syftar till att ge förståelse för att elektroniska apparater påverkas av respektive påverkar den omgivande miljön.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje höst och vår gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs enligt KTHs anvisningar.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade
- få möjlighet till studiemedel från CSN

Kursanmälan

Anmälan till kurser inom programmet gör teknologen inför varje termin enligt KTHs anvisningar.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 37,5 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta individuell studieplan.

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta individuell studieplan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att  ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan  högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk.

Utlandsstudier

Teknologer vid Elektroteknikprogrammet har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 januari.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll.
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6.
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.
  • Handledare utses av examinator

KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk.

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Elektroteknik (eng. Bachelor of Science in Engineering, degree programme in Electrical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk.