Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, Södertälje (TIELE), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2011-10-26
Godkänd: 2011-10-26

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen gäller följande mål för högskoleingenjör som utexaminerats från Elektroteknik vid KTH...

Kunskap och förståelse

  • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom datateknik och elektronik

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom elektrotekniska områden
  • kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom analog- och digitalteknik, programmering och reglerteknik vid konstruktion och underhåll av inbyggda produkter och system
  • visa grundläggande kunskaper i matematik samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modellera, simulera eller utvärdera skeenden utifrån relevant information
  • visa brett kunnande inom mekatroniska system och goda insikter i robotteknikens möjligheter och begränsningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan, i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper
  • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska och ekonomiska aspekter
  • visa kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljöaspekter

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se