Utbildningens genomförande

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2010-03-15
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, intra.kth.se.

 Utbildningens struktur

 Årskurs 1-2 – Fördjupning på avancerad nivå

Årskurs 1 och 2 innehåller kurser inom både ämnet industriell ekonomi, samt en av åtta (8) teknikspår, huvudsakligen på avancerad nivå. Dessutom ingår integrationskurser med fokus på teknik-ekonomi-ledarskap, som huvudsakligen genomförs på avancerad nivå.

Förutom tidigare nämnda yrkesmässiga färdigheter och förmågor integreras kunskap om entreprenörskap i kurserna.

Kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att detta integreras i programmets kurser med de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för det valda teknikspåret. Inom teknikspåret skall studenten nå ett sådant djup att hon/han kan genomföra examensarbete inom ämnet.

Varje student skall även välja villkorligt valbara kurser på avancerad nivå inom ämnet Industriell ekonomi. Studierna i Industriell ekonomi skall resultera i sådant djup att studenten kan utföra sitt examensarbete inom ämnet Industriell ekonomi.

De villkorligt valfria kurserna inom Industriell ekonomi på avancerad nivå är inom följande områden:

  • Industriell marknadsföring
  • Projektledning
  • Produktionsledning
  • Finansiering

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, som omfattar 30 högskolepoäng .

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

- terminsregistreras
- kursregistreras
- få resultat inrapporterade
- få möjlighet till studiemedel från CSN

Kursanmälan

Anmälan till kurser inom programmet gör studenten inför varje termin enligt KTHs centrala anvisningar.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng från årskurs 1, avancerad nivå, skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Grundutbildningsansvarig beslutar om tillgodoräknanden. KTHs policy för tillgodoräkning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

Teknologer vid Industriell ekonomi har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är i mitten av januari läsåret innan utlandsvistelsen skall påbörjas.

Examensarbete

Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbete kan göras inom valt teknikspår eller inom ämnet Industriell ekonomi. KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, www.kth.se

KTHs regler för examensarbeten i KTHs regelverk, intra.kth.se. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, intra.kth.se.