Senast ändrad: 2012-03-15
Godkänd: 2012-03-15

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utbildningens struktur

Masterprogrammets struktur är byggd utifrån en 30-30-30-30hp fördelning. Detta innebär att det finns 30hp obligatoriska kurser inom vald teknikinriktning, 30hp obligatoriska kurser inom ämnet industriell ekonomi, 30hp examensarbete på avancerad nivå, 7,5hp forskningsmetodik och vetenskapsteori samt resterande poäng för valbara kurser. Detta möjliggör för studenterna att själva påverka möjligheten att läsa kurser så att de kan ta ut en generell masterexamen inom antingen sin teknikinriktning eller industriell ekonomi.

Årskurs 1-2 – fördjupning på avancerad nivå

Fördjupningen inom årskurs 1 och 2, avancerad nivå, innehåller kurser inom både ämnet industriell ekonomi, samt en av åtta (8) tekniksinriktning/spår, huvudsakligen på avancerad nivå. Dessutom innehåller årskurs 1 och 2, avancerad nivå, integrationskurser med fokus på teknik-ekonomi-samhälle, som huvudsakligen genomförs på avancerad nivå.

Förutom tidigare nämnda yrkesmässiga färdigheter och förmågor integreras kunskap om entreprenörskap i kurserna under årskurs 1 och 2, avancerad nivå.

Civilingenjörens kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att detta integreras i programmets kurser med de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för vald teknikinriktning. Inom teknikinriktningen skall studenten nå ett sådant djup att hon/han kan genomföra examensarbete, avancerad nivå, inom ämnet.

Varje student skall även välja villkorligt valbara kurser, minst 6 högskolepoäng, på avancerad nivå inom ämnet Industriell ekonomi. Studierna i Industriell ekonomi skall resultera i sådant djup att studenten kan utföra sitt examensarbete, avancerad nivå, inom ämnet Industriell ekonomi.

De villkorligt valfria kurserna inom Industriell ekonomi på avancerad nivå är inom följande områden:

  • Industriell marknadsföring
  • Projektledning
  • Produktionsledning
  • Finansiering

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, som omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka 20 veckors heltidsstudier. Dessutom tillkommer val om cirka 15 högskolepoäng helt valbara kurser inom programmet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan och kursanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser inför kommande termin. Detta görs via www.antagning.se mellan den 1 och 15 november inför vårterminen respektive den 1 och 15 maj inför höstterminen.

I och med kursanmälan har studerande anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studerande att:

- kursregistreras
- få studieresultat inrapporterade
- få möjlighet till studiemedel från CSN

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 1, avancerad nivå:

Minst 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3, grundnivå, varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 på grundnivå, inklusive slutfört kandidatexamensarbete, grundnivå, 15 hp, skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti/terminsstart. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 2, avancerad nivå:

Minst 195 högskolepoäng totalt ur årskurs 1, 2, 3, grundnivå, och 1, avancerad nivå, varav minst 45 högskolepoäng från årskurs 1, avancerad nivå, skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Teknologer som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Val av teknikinriktning, villkorligt valbara kurser och valbara kurser

Val av teknikinriktning sker under vårterminen i årskurs 1, grundnivå - inom ramen för civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi - och är klart inför höstterminens start i årskurs 2, grundnivå.Under vårterminen i årskurs 2, grundnivå, väljer teknologen inför årskurs 3, grundnivå, även villkorligt valbara kurser inom ämnet Industriell ekonomi, minst 24 högskolepoäng som genomförs under årskurserna 3, grundnivå, samt årskurs 1, avancerad nivå – se ovan under rubriken ”Fördjupning på avancerad nivå”. Dessutom tillkommer val om cirka 15 högskolepoäng helt valbara kurser inom programmet.

Tillgodoräknanden

Teknolog har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

Teknologer vid Industriell ekonomi har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är i mitten av januari läsåret innan utlandsvistelsen skall påbörjas.

Examensarbete

Examensarbetet på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbete kan göras inom vald teknikinriktning eller inom ämnet Industriell ekonomi. Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 240 högskolepoäng, ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, www.kth.se

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk,www.kth.se.

Bilaga 1: Kurslistor för årskurser och eventuella inriktningar.

Bilaga 2:Beskrivning av eventuella inriktningar.