Senast ändrad: 2014-03-14
Godkänd: 2014-03-14

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Årskurs 1-2 – fördjupning på avancerad nivå

Läsår, terminer och läsperioder finns beskrivna i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utbildningsplanens struktur är byggd utifrån en 30-30-30-30hp fördelning. Detta innebär att teknologerna läser 30hp obligatoriska kurser inom vald teknikspecialisering, 30hp obligatoriska kurser inom ämnet industriell ekonomi, 30hp examensarbete på avancerad nivå, 7,5hp forskningsmetodik och vetenskapsteori samt resterande poäng för valbara kurser. Detta möjliggör för studenterna att själva påverka möjligheten att läsa kurser så att de kan ta ut en generell masterexamen inom antingen sin teknikinriktning eller industriell ekonomi.

Fördjupningen inom årskurs 1 och 2, avancerad nivå, innehåller kurser inom både ämnet industriell ekonomi, samt en av sex (6) teknikinriktningar, huvudsakligen på avancerad nivå. Dessutom innehåller årskurs 1 och 2, avancerad nivå, integrationskurser med fokus på teknik-ekonomi-samhälle, som huvudsakligen genomförs på avancerad nivå.

Civilingenjörens kunskaper om miljö och hållbar utveckling fördjupas och konkretiseras genom att detta integreras i programmets kurser med de speciella aspekter på exempelvis livscykelanalys, miljöeffekter och materialval, som är utmärkande för vald teknikinriktning. Inom teknikinriktningen ska studenten nå ett sådant djup att hon/han kan genomföra examensarbete, avancerad nivå, inom ämnet.

Varje student skall även välja villkorligt valbara kurser, minst 6 högskolepoäng, på avancerad nivå inom ämnet Industriell ekonomi. Studierna i Industriell ekonomi ska resultera i sådant djup att studenten kan utföra sitt examensarbete, avancerad nivå, inom ämnet Industriell ekonomi.

De villkorligt valfria kurserna inom Industriell ekonomi på avancerad nivå är inom följande områden:

  • Industriell marknadsföring
  • Projektledning
  • Produktionsledning
  • Finansiering

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, avancerad nivå, som omfattande 30 högskolepoäng (motsvarar cirka 20 veckors heltidsstudier). Examensarbetet kan genomföras inom ämnet Industriell ekonomi eller inom vald teknikinriktning. För att antas till denna kurs ska minst 240 högskolepoäng vara avklarade samt villkoren för studier i åk 2 vara uppfyllda. Dessutom tillkommer val om cirka 15 högskolepoäng helt valbara kurser inom programmet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan och terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studierna är att den studerande varje vår och höst gör en anmälan till kurser inför kommande termin, kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj. Dessutom ska den studerande göra en terminsregistrering i anslutning till varje terminsstart via ”Personliga menyn” på www.kth.se.

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 1, avancerad nivå:

Minst 150 högskolepoäng ur årskurs 1, 2 och 3, grundnivå, varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 på grundnivå, inklusive slutfört kandidatexamensarbete, grundnivå, 15 hp, skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti/terminsstart. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

För studier i årskurs 2, avancerad nivå:

Minst 195 högskolepoäng totalt ur årskurs 1, 2, 3, grundnivå, och 1, avancerad nivå, varav minst 45 högskolepoäng från årskurs 1, avancerad nivå, skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.

Val av teknikinriktning, villkorligt valbara kurser och valbara kurser

Val av teknikinriktning sker under vårterminen i årskurs 1, grundnivå - inom ramen för civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi - och är klart inför höstterminens start i årskurs 2, grundnivå. Under vårterminen i årskurs 2, grundnivå, väljer teknologen inför årskurs 3, grundnivå, även villkorligt valbara kurser inom ämnet Industriell ekonomi, minst 24 högskolepoäng som genomförs under årskurserna 3, grundnivå, samt årskurs 1, avancerad nivå – se ovan under rubriken ”Fördjupning på avancerad nivå”. Dessutom tillkommer val om cirka 15 högskolepoäng helt valbara kurser inom programmet.

Tillgodoräknanden

Studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Utlandsstudier

Teknologer vid Industriell ekonomi har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är i mitten av januari läsåret innan utlandsvistelsen ska påbörjas.

Examensarbete

I programmet ingår ett examensarbete på avancerad nivå omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbete kan göras inom vald teknikinriktning eller inom ämnet Industriell ekonomi. Examensarbetet på avancerad nivå genomförs vanligen under vårterminen i årskurs 2. För att få påbörja examensarbetet på avancerad nivå ska minst 240 högskolepoäng vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas, samt villkoren för studier i årskurs 2, avancerad nivå, vara uppfyllda. KTHs regler för examensarbeten finns i KTHs regelverk, www.kth.se

Examen

För att avlägga masterexamen (eng. Degree of Master of Science (Two Years) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på avancerad nivå, omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Bilaga 1: Kurslistor för årskurser och eventuella inriktningar.

Bilaga 2: Beskrivning av eventuella inriktningar.