Senast ändrad: 2018-11-08
Godkänd: 2018-12-16

Utbildningens upplägg

Läsåret

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret. 

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb http://www.kth.se/student/schema

Årskurs 1-2 – Fördjupning på avancerad nivå

Utbildningen karakteriseras av att kurser i industriell ekonomi läses parallellt med kurser inom ramen för valt teknikspår och programspecifika ämneskurser, huvudsakligen på avancerad nivå. Baserat på vilken teknikinriktning den studerande läst på grundnivå väljer den studerande vid ansökan till masterprogrammet ett teknikspår på avancerad nivå. Därutöver tillkommer valbara kurser.

Utbildningens struktur innebär att de studerande läser obligatoriska kurser motsvarande 30 högskolepoäng tillhörande huvudområdet för valt teknikspår, samt 30 högskolepoäng kurser tillhörande huvudområdet industriell ekonomi. Därutöver ges möjligheten att läsa valfria kurser i varierande antal högskolepoäng beroende på vilket teknikspår som läses.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå, som omfattar 30 högskolepoäng och motsvarar 20 veckors heltidsstudier. För att påbörja examensarbete, avancerad nivå, finns villkor och behörighetskrav. Mer information finns i kursens kursplan. Examensarbetet genomförs inom huvudområdet industriell ekonomi.

Läsåret 2018/2019 ges följande teknikspår inom masterprogrammet i industriell ekonomi *

Datateknik och kommunikation                          

 • Spår, Interaktion och visualisering
 • Spår, Maskininlärning
 • Spår, Programutvecklingsteknik

Energisystem och hållbar utveckling             

 • Spår, Effektiv energianvändning
 • Spår, Hållbar kraftproduktion

Produktframtagning                                   

 • Spår, Mekatronisk produktutveckling
 • Spår, Integrerad produktion

Tillämpad matematik                                 

 • Spår, Finansiell matematik
 • Spår, Optimeringslära

* Utbudet av teknikspår kan komma att revideras. Aktuell lista över teknikspåren finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och teknikspår i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betyget Fx kan ges på moment i kurs eller hel kurs, och är en tidsbegränsad möjlighet att komplettera till ett godkänt betyg E.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Anmälan till kurs på program
Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa. Anmälan till kurs sker via www.antagning.se

 • 1 - 15 maj inför höstterminen
 • 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan www.antagning.se  beaktas ansökan endast i mån av plats.

Information om hur anmälan till kurs ska göras får den studerande från utbildningskansliet.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola.

Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta till kursgivande skola, eller inom tre veckor ta bort kursregistreringen via den personliga inloggningen på www.kth.se

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen till KTHs betygsskala.

Ansökan om tillgodoräknande görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

Utlandsstudier

De studerande på masterprogrammet i Industriell ekonomi har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska samtliga kurser i årskurs 1- 3 alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Examensarbetet kan genomföras inom huvudområdet industriell ekonomi, för teknologie masterexamen i industriell ekonomi.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen finns i KTHs regelverk.

https://intra.kth.se/styrning/regelverk

Examen

Ansökan om examen
Den studerande måste ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på www.kth.se

Den studerande har möjlighet att ansöka om teknologie masterexamen om kraven för denna examen uppfylls.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Master of Science (120 credits)
Teknologie masterexamen

Frivilliga förberedande kurser och introduktionskurser kan inte ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan ej räknas med inom ramen för de 120 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning
https://intra.kth.se/styrning/regelverk