Senast ändrad: 2013-03-15
Godkänd: 2013-03-15

InnoEnergy masterprogrammet är ett paraplyprogram som är inriktad mot en helt ny typ av utbildning inom energiområdet, där man tar tillvara studenternas innovativa idéer och entreprenörsanda. Samtidigt försöker man behålla den gedigna kunskapen som studenter får inom den klassiska tvååriga masterutbildningen inom energi. På det sättet kommer utbildningen ge studenterna en djup förståelse för världens utmaningar när det gäller energi och insikt i hur energimarknaden bildas.  

KIC InnoEnergy masterprogrammet är särskilt utformad för att uppfylla kriterierna av EIT /Innoenergy.

Mål för inriktningarna:

• Smart Cities (SMCS)

Denna inriktning behandlar studium av begreppet “Smart Cities” baserat på vetenskaplig litteratur och rapport från olika fallstudier nationellt och internationellt

Undersöka, analysera och kritiskt diskutera “Smart Cities” som begrepp och lösning på de utmaningar av minskad klimatpåverkan och energianvändning som finns idag och i framtiden inom viktiga sektorer i stadsutveckling; t.ex. transporter, byggnader, konsumtion, livsstil, energiproduktion, avfall etc.

Beskriva och analysera ett “Smart City” projekt relaterat till strategier för utsläppsminskningar på stadsnivå, tillsammans med relevanta aktörer som tex. avfallsbolag, energibolag, transportbolag eller tillsammans med delar av stadens egna förvaltningar.

• Förnybar energi (RENE)

Denna inriktning behandlar förnybar energiteknik som KIC-partnerna har expertis i, såsom vindkraft,  solenergi (termisk  och solceller), vatten- och vågkraft och geotermisk energi.

• Kärnenergi (NUEY)

Denna inriktning behandlar kärnenergiteknik. Inriktningen drivs i nära samarbete med industriella parter och ger de senaste trenderna inom innovation i kärnenergi.

Inriktningen syftar till att ge studenterna relevanta teknisk bakgrund men även ekonomiska, organisatoriska och administrativa kunskaper. Under det andra året väljer studenter en av följande specialiseringar:

• Materialteknik,

• Avstängning av reaktorer och kärnavfall

• Kärnenergicykler

• Design av kärnkraftverk.

Kunskap och förståelse

För masterexamen i Energy Innovation skall studenten för vald teknisk inriktning:

• Ha kunskap om och visa insikt om aktuell forskning och utveckling och trender inom industrin

• Visa kunskap och förståelse för de processer, metoder och verktyg som används för utvecklingen av den specifika tekniken

• Ha kunskap om hur man genomför en affärsutvecklingsprocess från ide till produkt

Färdigheter och förmågor

För masterexamen i masterexamen i Energy Innovation skall studenten:

• kunna tillämpa sin kunskap och förståelse och problemlösningsförmåga på nya eller obekanta miljöer inom bredare (eller mångvetenskapliga) sammanhang relaterade till ämnesområdet.

• ha förmåga att tänka utanför ramarna och systematiskt undersöka och generera nya idéer.

• ha förmåga att använda kunskap, idéer eller teknik för att skapa nya eller väsentligt förbättrade produkter, tjänster, processer eller nya affärsmodeller.

• ha förmåga att omvandla innovationer till genomförbara affärslösningar (entreprenörskap).

• ha förmåga att omvandla praktiska erfarenheter till forskningsproblem och utmaningar samt ha förmågan att arbeta i tvärvetenskapliga grupper.

• visa ledarskap och beslutsförmåga, baserat på en helhetssyn hur utbildning, forskning och näringsliv skapar värden i grupper.

• ha förmåga att kommunicera sina slutsatser och den underliggande kunskapen och motiven för dessa till både specialister och generalister både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i Energy Innovation skall studenten:

• ha förmåga att integrera kunskap och hantera komplexitet och kunna formulera bedömningar baserade på ofullständig eller begränsad information

• visa förståelse för etiska, vetenskapliga och hållbarhetsrelaterade utmaningar