Senast ändrad: 2018-01-22
Godkänd: 2018-01-22

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i två terminer med vardera två läsperioder (fyra läsperioder totalt över året). Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. För detaljerad läsårsindelning se KTH:s studentwebb.

Inom European Institute of Innovation and Technology (EIT) deltar KTH i Knowledge  and Innovation Community (KIC) InnoEnergy. Masterprogrammet i Innovativ energiteknik är gemensamt for alla utbildningar inom EIT KIC InnoEnergy. InnoEnergy har målsättningen att ge ett antal utbildningar på mastersnivå med betydande inslag av innovation och entreprenörskap. Alla dessa utbildningar sker i samverkan med flera andra universitet inom InnoEnergy samt medverkande företag vilka erbjuder studenterna praktik (internship). Masterutbildningarna kommer att utformas som spår inom masterprogrammet i Innovativ energiteknik

Innovativ energiteknik programmet erbjuder en teknisk komponent i traditionell mening i kombination med affärsverksamhet och entreprenörskap i syfte att utbilda nya ingenjörer med antingen en bred överblick över energiområdet eller en specialiserad utbildning i ett tematiskt område.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg också för examensarbetet.

Då betygssystemen skiljer sig mellan olika länder översätts inte betyg från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Studenter som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering, under en begränsad period, via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Val av kurser

Anmälan till kurs skall göras:

·    1 - 15 maj inför höstterminen

·    1 - 15 november inför vårterminen

Anmälan sker via antagning.se med studentens KTH-konto.

Registrering på kurs

Inför varje läsperiod ska alla studenter registrera sig på de kurser de är antagna till. Kursregistrering görs via Personliga menyn på www.kth.se. Vid icke-deltagande på kurs ska studenten meddela kursgivande institution detta.

Uppflyttning

För uppflyttning till årskurs två vid ett partneruniversitet ska studenten ha klarat alla 60 poäng från första året, men minst 45 högskolepoäng är obligatoriska.

Tillgodoräknanden

Enligt högskoleförordningen kan en student under vissa förutsättningar, och efter godkännande av programansvarig, få kurser från tidigare utbildning tillgodoräknad. Programansvarig för masterprogrammet i innovativ energiteknik fattar beslut om tillgodoräknande av hel kurs. Tillgodoräknande för del av kurs kan beslutas av examinator. Se KTH:s regelverk på intranätet för mer information.

Utlandsstudier

I likhet med Erasmus Mundus program betonas starkt mobilitetsaspekten, där mobilitetspunkten ligger efter år ett. Utbildningen genomförs vid två universitet som väljs vid ansökan. Placering är 2 år preliminär och kan ändras beroende på val av inriktning på studierna. Studenten erbjuds ´double degrees´ från dessa universitet efter genomförda studier.

För de olika inriktningarna finns följande mobilitetsmöjligheter:

Smart Cities (SMCS)

År 1: ·  KULeuven, KTH

År 2: · KULeuven,  KTH, UPC, Grenoble INP

Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)

År 1: KTH

År 2: INP Grenoble, KU Leuven, TU/e Eindhoven and UPC Barcelona

Renewable Energy (RENE)

År 1: ·  ParisTech, IST, UPC, KTH

År 2: ·  ParisTech, IST, UPC, KTH

Nuclear Energy (NUEY)

År 1: ·  KTH, UPC

År 2: ·  ParisTech, Grenoble INP

Examensarbete

Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete samt betygssättning av examensarbete finns beskrivet i KTHs regelverk. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Villkor för att påbörja examensarbetet är att en huvuddel av studierna motsvarande minst 60 högskolepoäng, varav 30 med fördjupning på avancerad nivå inom huvudämnet, ska vara avklarade.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen (spårberoende)

Examensarbetet betygssätts enligt skalan P/F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder: 1) ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, 2) process och 3) presentation.

Examen

KTH:s lokala examensordning finns beskriven i KTHs regelverk.
Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Examen benämns ”Teknologie masterexamen” / ”Degree of Master of Science” (120 credits).

De studerande som examineras från programmet får en examen från KTH och från det andra Universitet där de har läst en del av programmet. De dubbla examina kompletteras med ett InnoEnergy certifikat som dokumenterar de specifika inlärningsmålen som uppfyller EIT:s kvalitetsmål.

Ansökan om examen görs via den ”Personliga menyn” på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning finns i sin helhet i KTH:s regelverk som hittas på intranätet. Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.