Spår, kärnenergiteknik (NUEY)

Denna inriktning behandlar kärnenergiteknik. Inriktningen drivs i nära samarbete med industriella parter och ger de senaste trenderna inom innovation i kärnenergi.

Spår, förnybar energi (RENE)

Denna inriktning behandlar förnybar energiteknik som KIC-partnerna har expertis i, såsom vindkraft, solenergi (termisk och solceller),  samt effektiviseringsmetoder och innovationspotential inom energiomvandling, termiska kraftsystem och polygenereringsprocesser.

Spår, smarta elektriska nätverk och system (SENS)

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i den traditionella elekraftutbildningen men fokuserar en viss del av innehållet mot framtidens elnät - något som brukar kallas för smarta elnät - och hur ideer leder till innovationer inom området smarta elektrisk nätverk och system.

Spår, smarta städer (SMCS)

Denna inriktning behandlar studium Av begreppet “Smart Cities” baserat på vetenskaplig litteratur och rapport från olika fallstudier nationellt och internationellt.