Senast ändrad: 2022-01-21
Godkänd: 2022-01-21

Masterprogrammet inom Innovativ energiteknik (InnoEnergy) är ett paraplyprogram inom energiteknik där fokus är att ta tillvara på studenternas innovativa idéer och entreprenörsanda inom energiområdet, på så sätt skiljer sig utbildningen från mer traditionella program. Samtidigt erhåller studenterna fortsatt fördjupande kunskaper inom energi och på det sättet kommer utbildningen ge studenterna en djup förståelse för världens utmaningar när det gäller energi och insikt i hur energimarknaden bildas.   

Masterprogrammet i innovativ energiteknik erbjuder en teknisk komponent i traditionell mening i kombination med affärsverksamhet och entreprenörskap i syfte att utbilda nya ingenjörer med antingen en bred överblick över energiområdet eller en specialiserad utbildning i ett tematiskt område.

Masterprogrammet i Innovativ energiteknik är särskilt utformad för att uppfylla kriterierna uppställda av EIT KIC InnoEnergy (http://www.innoenergy.com/).

Mål för inriktningarna:

• Smart städer (SMCS)

Denna inriktning behandlar studier av begreppet “Smart Cities” baserat på vetenskaplig litteratur och rapport från olika fallstudier nationellt och internationellt

Undersöka, analysera och kritiskt diskutera “Smart Cities” som begrepp och lösning på de utmaningar av minskad klimatpåverkan och energianvändning som finns idag och i framtiden inom viktiga sektorer i stadsutveckling; t.ex. transporter, byggnader, konsumtion, livsstil, energiproduktion, avfall etc.

Beskriva och analysera ett “Smart City” projekt relaterat till strategier för utsläppsminskningar på stadsnivå, tillsammans med relevanta aktörer som tex. avfallsbolag, energibolag, transportbolag eller tillsammans med delar av stadens egna förvaltningar.

• Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)

SENS fokuserar på hur nya teknologier inom elkrafttekniken i kombination med modern informationsteknologi kan förändra befintliga elkraft infrastrukturer mot ett allt smartare elkraftnät.

Efter att ha fullföljt SENS ska studenterna kunna identifiera, förklara, analysera och lösa klassiska problem inom elkraftteknik, men även analysera nya koncept och innovationer samt deras möjligheter och begränsningar allt ifrån ide till kommersiell produkt.

Hantera modeller för att analysera effektflöden, dynamiskt beteende, stabilitetsvillkor, reglering, elmarknaden, etc för elkraftnätet.

Känna till och kunna tillämpa principer för design, styrning och övervakning av elkraftnätet och dess komponenter.

Kunna applicera grundläggande elektrotekniska och fysikaliska grunder för att förstå och utveckla elektriska kraftapparater och komponenter, inklusive teknologier som gör dem smartare.

Kunna analysera och syntetisera olika metoder för elektrisk energiomvandling baserade på roterande maskiner och kraftelektronik.

• Förnybar energi (RENE)

Denna inriktning behandlar förnybar energiteknik, såsom vindkraft, solenergi (termisk och solceller),  samt effektiviseringsmetoder och innovationspotential inom energiomvandling, termiska kraftsystem och polygenereringsprocesser.

• Kärnenergi (NUEY)

Denna inriktning behandlar kärnenergiteknik. Inriktningen drivs i nära samarbete med industriella parter och ger de senaste trenderna inom innovation i kärnenergi.

Inriktningen syftar till att ge studenterna relevant teknisk bakgrund men även ekonomiska, organisatoriska och administrativa kunskaper.

Kunskap och förståelse

För masterexamen från programmet Innovativ energiteknik ska studenten

  • ha kunskap om och visa insikt om aktuell forskning och utveckling och trender inom industrin
  • visa kunskap och förståelse för de processer, metoder och verktyg som används för utvecklingen av den specifika tekniken
  • ha kunskap om hur man genomför en affärsutvecklingsprocess från idé till produkt

Färdigheter och förmågor

För masterexamen från programmet Innovativ energiteknik ska studenten

  • kunna tillämpa sin kunskap och förståelse och problemlösningsförmåga på nya eller obekanta miljöer inom bredare (eller mångvetenskapliga) sammanhang relaterade till ämnesområdet.
  • ha förmåga att tänka utanför ramarna och systematiskt undersöka och generera nya idéer.
  • ha förmåga att använda kunskap, idéer eller teknik för att skapa nya eller väsentligt förbättrade produkter, tjänster, processer eller nya affärsmodeller.
  • ha förmåga att omvandla innovationer till genomförbara affärslösningar (entreprenörskap).
  • ha förmåga att omvandla praktiska erfarenheter till forskningsproblem och utmaningar samt ha förmågan att arbeta i tvärvetenskapliga grupper.
  • visa ledarskap och beslutsförmåga, baserat på en helhetssyn hur utbildning, forskning och näringsliv skapar värden i grupper.
  • ha förmåga att kommunicera sina slutsatser och den underliggande kunskapen och motiven för dessa till både specialister och generalister både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen från programmet Innovativ energiteknik ska studenten

• ha förmåga att integrera kunskap och hantera komplexitet och kunna formulera bedömningar baserade på ofullständig eller begränsad information
• visa förståelse för etiska, vetenskapliga och hållbarhetsrelaterade utmaningar