Senast ändrad: 2019-05-22
Godkänd: 2019-05-22

Högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik utbildar för arbete inom ett brett fält inom kemisk och kemiteknisk verksamhet.

Utbildningen har en teoretisk-tillämpad profil och den utexaminerade ska kunna använda och vidareutveckla ny teknik inom det kemiska och kemitekniska området. Vidare syftar utbildningen att ge studenten medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det livslånga lärandet både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Nedanstående programmål återfinns i Högskoleförordningens mål för högskoleingenjörsexamen. De är kompletterade med tillägg och förtydliganden för Kemiteknikprogrammet.

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

 • kunskap om fysikaliska och kemiska förlopp, olika energislag och dess omvandling samt betydelsen av kemiska, termodynamiska och kinetiska aspekter för kemiska reaktions- och processvägar
 • kännedom om svensk och internationell kemisk industri

- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

 • kunnande om kemiska och kemitekniska metoder och system

Färdigheter och förmågor

- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar

 • från en komplex situation formlera och strukturera en uppgift
 • hitta lämplig lösningsmetod till ett tekniskt problem
 • jämföra och värdera alternativa lösningar
 • bedöma rimligheten hos erhållna lösningar

- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar

 • lösa tekniska problem med adekvata metoder
 • visa goda laborativa färdigheter och kunskaper om säker kemikalihantering
 • ha förmåga att i laboratorieskala och i större skala planera, genomföra och utvärdera experiment

- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information

 • kunna söka och kritiskt granska information
 • visa färdighet att utnyttja datorverktyg för beräkningar och informationssökning
 • formulera och kombinera samband för att modellera naturliga och tekniska system

- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

 • på grundval av kemiska och kemitekniska kunskaper kunna bedöma en verksamhets eller produkts miljökonsekvenser
 • välja och utveckla åtgärder för att eliminera eller begränsa skadliga effekter av en verksamhet eller produkt
 • bedöma och värdera tekniska lösningar ur ekonomiskt och socialt perspektiv

- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

 • att arbeta effektivt i projekt

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

 • tillgodogöra sig engelskspråkig litteratur och skriva en rapportsammanfattning på engelska
 • förtydliga, dokumentera och presentera sitt arbete i en teknisk rapport
 • god språkhantering och användning av ämnesterminologi
 • göra en saklig och tydlig muntlig presentation
 • ta emot och ge kritik på eget och andras arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • reflektera över ekonomiska, politiska och etiska aspekter i samband med tekniska problem och lösningar

- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

 • arbeta säkert på laboratoriet och i kemitekniska miljöer samt hantera kemikalier korrekt
 • sträva efter återvinning och hushållande med resurser

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens