Senast ändrad: 2015-02-03
Godkänd: 2015-02-03

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Läsperioderna har vardera ca sju veckor med minst 33 läsdagar. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod omfattande två disponibla dagar och minst fem tentamensdagar.

Utbildningen omfattar 1.5 års heltidsstudier (90 hp) kurser och ett halvårs examensarbete (30 hp). Examensarbetet utföres normalt under våren, andra studieåret.

En individuell studieplan utarbetas för varje student.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna delas in i kärnkurser, fördjupningskurser och övergripande kurser (vilka utvecklar färdigheter såsom vetenskaplig framställning, projektledning och språk). Generellt rekommenderas att studenter slutför 24hp kärnkurser, 48hp fördjupningskurser och 18hp övergripande kurser.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen från de olika deltagande universiteten översätts till ECTS-skalan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För uppflyttning till årskurs två, krävs att studenten har minst 45 hp godkända från första året.

Tillgodoräknanden

Under vissa förutsättningar och efter godkännande från programansvarige, kan kurser från tidigare utbildning tillgodoräknas, enligt KTHs policy, se http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-inklusive-bedomning-av-reell-kompetens-1.27200?l=sv_SE

Utlandsstudier

Alla studenter i programmet studerar i två olika länder, enligt riktlinjerna för mobilitet i Erasmus Mundus, från Europakommisionen.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 30 hp och utförs individuellt och skall vara inom ett område motsvarande kurserna som studenten har läst.

För att få påbörja examensarbetet, krävs att studenten har minst 60 hp godkända.

Examensarbetet betygssätts enligt skalan A-F utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder; ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, process och presentation.

Examen

Studenter som framgångsrikt har avslutat det tvååriga masterprogrammet (120 ECTS), erhåller en "Teknologie masterexamen", med engelsk översättning "Degree of Master of Science (two years)". Varje student erhåller en examen från vart och ett av de två besökta universiteten, en så kallad dual degree.

För examen krävs:

  • Minst 90hp kurser från den individuella studieplanen, godkänd av programansvarig och handledare, inklusive kärnkurser motsvarande det valda kunskapsområdet.
  • Godkänt examensarbete 30hp.