Senast ändrad: 2015-02-03
Godkänd: 2015-02-03

Erasmus Mundus masterprogrammet om Forskning i Informations- och kommunikationsteknik (MERIT) syftar till att erbjuda studenter kunskaper och färdigheter om forskning och innovation inom ICT-området, för att möta behovet från Europeiska och globala forsknings- och utvecklingsorganisationer, både inom industri och akademi.

Programmet är organiserat i form av ett konsortium med 5 europeiska universitet i olika länder och KTH är en partner i konsortiet. Varje student tillbringar sitt första studieår på ett av universiteten och det andra året på ett annat av universiteten. Efter att ha slutfört de två års studierna, får studenten dubbla examina, från de två universiteten.

Kunskap och förståelse

För masterexamen, ska studenten:

  • Visa kunskap och förståelse om nyckelteknologier inom informations- och kommunikationsteknologier (ICT), både översiktligt inom området samt fördjupad kunskap inom det valda fördjupningsområdet.
  • Visa fördjupade kunskaper om grundläggande teori och metoder inom området.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen, ska studenten:

  • Visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, frågeställningar och situationer, även med begränsad tillgång till information.
    Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerad analys och design av kommunikationssystem, inom givna tidsramar.
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper.
  • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

  1. visa förmåga att inom teknikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  2. visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
  3. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.