Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Karaktäristiska kurser för inriktningen startar i årskurs två med Industriell marknadsföring,Verkstadsutformning och en fortsättningskurs i produktionsteknik. Inriktningen bygger vidare på bl a grunder från den för maskinprogrammet gemensamma kursen Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik där leanfilosofin är ett centralt perspektiv. Under det tredje året ges studenten viss möjlighet att lägga sin egen profil på utbildningsprogrammet genom att antingen fördjupa sig eller bredda sig. Som exempel på vad detta innebär på kursnivå kan nämnas kurser i kalkyler och beslutsmodeller, produktionsteknik, kvalitetsverktyg och verksamhetsförbättring, management, redovisning och entreprenörskap, logistik samt juridik för ingenjörer. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Innovation och design (IODS)

Inriktningen bygger vidare på grunder från maskinprogrammets gemensamma kurser i t.ex. mekanik, hållfasthetslära, CAD och maskinkomponenter. Centralt inom inriktningen är användandet av datorbaserade produktutvecklingsverktyg, samt arbete i projektform. Vissa av dessa utförs i samarbete med näringslivet. Under årskurs två ges kurser inom industridesign, konstruktion, CAD och produktutvecklingsmetodik. Under tredje året ges viss möjlighet till egen profil. Studenten kan fördjupa sig inom formgivning och industridesign eller konstruktion och beräkningar. En central kurs är Integrerad produktutveckling. Även breddning med kurser i t.ex. produktionsteknik och logistik är möjlig. Det tredje året avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.