Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-11-05
Godkänd: 2019-11-05

Utbildningen Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt program som bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI). På detta program läser man samma grundläggande tekniska och naturvetenskapliga kurser som på högskoleingenjörsutbildningarna i Datateknik och Elektroteknik, men i stället för att läsa fördjupningskurser breddar man sin utbildning genom att läsa kurser i anatomi och fysiologi samt medicintekniska kurser, som Medicinsk mätteknik, Medicinsk bildbehandling och Medicinteknisk verksamhet.

Målet är att utbilda ingenjörer som har både grundläggande medicinska och tekniska kunskaper och som därigenom kan vara en länk mellan industrin och läkare och vårdpersonal, antingen på sjukhusen eller i den industri som tillverkar medicinteknisk apparatur, exempelvis med drift, inköp, underhåll, utveckling eller utbildning.

Med dessa kunskaper och genom att lära sig använda teknikvetenskapliga informationskällor skall utbildningen ge god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Efter utbildningen skall den studerande :

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande kunskap inom datateknik/programutveckling och elektronik samt förstå grundläggande begrepp inom det medicinska området
  • visa kunskap om vårdens organisation och förutsättningar samt relevant lagstiftning
  • visa brett kunnande och i vissa områden fördjupning inom medicinsk teknik
  • visa grundläggande kunskaper i matematik samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modulera, simulera eller utvärdera skeenden utifrån relevant information.

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem
  • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska och ekonomiska aspekter
  • visa förmåga att arbeta i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller såväl tekniker som icke-tekniker samt kunna förmedla sina resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljöaspekter
  • ansvarstagande och känsla för etik vad gäller tekniska, medicinska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga frågeställningar.
  • medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömningar av tekniska och medicinska problem