Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2010-03-02
Godkänd: 2010-03-15

Temautbildningen Maskinteknik och ekonomi utbildar för dagens och morgondagens allt mer resultatorienterade företags- och organisationsstrukturer. Utbildningens mål är att kombinera en maskin­ingenjörs kompetens med betydande kunskaper inom företagsekonomi.

Utbildningen har en teoretisk-praktisk profil och den utexaminerade skall kunna medverka i utnyttjande och införande av ny teknik, där det handlar om att utforma produkter, processer och arbetsmiljö. Viktiga syften med utbildningen är att ge studenten medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Efter utbildningen skall den studerande: 

Kunskap och förståelse

 • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper inom t.ex. materialteknik, hållfasthetslära, produktionsteknik samt datorbaserade ingenjörsverktyg som t.ex. CAD
 • visa grundläggande kunskaper i matematik och naturvetenskap samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modellera, simulera och utvärdera skeenden utifrån relevant information
 • visa kunskaper om de tekniska och ekonomiska villkor som ställs för ett industriföretag och dess relation till sina marknadsaktörer

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk.

Färdigheter och förmågor

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom maskinteknik
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom maskintekniska områden med hänsyn till rådande möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska och ekonomiska aspekter
 • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan, i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper
 • kunna medverka i utnyttjande och införande av ny teknik, där det handlar om att utforma produkter, processer och arbetsmiljö
 • visa förmåga att arbeta med aktuella kvalitativa och kvantitativa ekonomiska kalkylmetoder som används i teknikorienterade företag
 • visa förmåga i att bedöma kapitalbehov på kort och lång sikt samt sammanställa beslutsunderlag för att finansiera utveckling och expansion i mindre företag

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljöaspekter
 • ha medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshållning, ekonomi och miljö
 • för att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall teknologen ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden