Utbildningens genomförande

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-02-21
Godkänd: 2013-02-25

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder hämtas från KTH:s regelverk, www.kth.se

Utbildningens struktur

Läsåret indelas normalt i 4 läsperioder och normalt läses två eller tre kurser parallellt. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Därefter förstärker övningsuppgifter och laborationer förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen består av obligatoriska kurser under de första två åren. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Inom programmet ges två inriktningar, Industriell ekonomi och produktion, Innovation och design.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Årskurs 1

De tre första terminerna är, förutom en kurs, gemensamt för programmets inriktningar.

En inledande kurs ger studenten perspektiv på teknik och ingenjörsrollen samt grunder i projektarbetsmetodik, gruppdynamik och presentationsteknik. Grundläggande kurser i matematik, materiallära, produktionsteknik, mekanik, hållfasthetslära och CAD är den kärna av baskurser som hör till första året. I två av det första årets kurser utgör projekt en stor del vilka vinklas mot respektive inriktning. En inriktningsspecifik karaktärskurs ges i slutet av termin 2, för att ge bekräftelse att utbildningen "är rätt för mig".

Årskurs 2

Under andra året läser samtliga inriktningar industriell ekonomi, programmering, konstruktionsteknik, energiteknik, el- och styrteknik samt hållbar utveckling. Under året börjar specialiseringarna inom inriktningarna. Inriktningarna beskrivs utförligare i bilaga 2.

Årskurs 3

Under tredje året ges inriktningspecifika kurser, vissa av dessa är villkorligt valfria kurser (valbara inom inriktningen). Möjlighet finns att välja andra kurser om under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål. Dessa val ger möjlighet att skapa en utbildning med individuell profil.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan och terminsregistrering

En förutsättning för att få delta i studierna är att den studerande varje höst och vår gör en anmälan till kurser inför kommande termin. Kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj. Dessutom ska den studerande göra en termins- och kursregistrering i anslutning till varje terminsstart via "Mina Sidor" på www.kth.se

Villkor för uppflyttning

För studerande, vilka läst en vårtermin med huvudsakligen ekonomikurser som kombinationsämne gäller följande:

  • Efter 3 terminers totala studier krävs att minst 60 högskolepoäng skall vara avklarade innan nästa termin påbörjas.

För de studerande som inte uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

  • Efter 5 terminers totala studier krävs att minst 105 högskolepoäng, varav 65 hp från termin 1-3 skall vara avklarade innan nästa termin påbörjas.

För de studerande som inte uppfyller detta krav skall individuell studieplan upprättas i samråd med studievägledare.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.

KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Studerande vid Maskinteknik och ekonomi-programmet har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbete utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 januari.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTH:s regler för examensarbeten finns i KTH:s regelverk, www.kth.se

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i maskinteknik och ekonomi (engelska Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme in Mechanical Engineering and Economics) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se